Flaggreglemente

LBS Flaggreglemente

 

Supplement till LBS Stadgar antagna av LBS styrelse 1990-03-28.

1. Nationsflagga

Endast fartyg som ägs av svensk medborgare äger rätt föra svensk flagga.

Svensk flagga föres på flaggspel akterut. Fartyg som är på väg kan dock föra flaggan på mesanmast där sådan finns eller under gaffelnocken på gaffelriggat fartyg.

Då fartyg är på väg får nationsflagga föras vid alla tider på dygnet. Flaggan skall dock alltid föras vid följande tillfällen:

  • Vid inlöpande i eller lämnande av hamn.
  • Vid angöring av kust.
  • Inom synhåll för örlogsfartyg, lots- eller kustbevakningsstation.
  • På öppet hav inom synhåll från annat fartyg.
  • Inom utländskt farvatten.

Då fartyg är förtöjt eller till ankars föres flagga från 08:00 (november - februari 09:00) till solens nedgång eller kl. 21:00 om solen går ner senare. I hamn där flaggskott skjutes följes detta. I utländsk hamn följes där tillämpade seder och bruk.

Hälsning med flagga är en gammal, över hela världen iakttagen sjömanssed, som bör följas. Att hälsa är frivilligt, att besvara en hälsning är en skyldighet.

Hälsning bör utföras vid möte med örlogsfartyg och i övrigt när så befinnes påkallat. Hälsning med flagga sker genom att flaggan nedhalas till 1/3 av flaggspelets längd nedifrån räknat och kvarhålls där till dess hälsningen besvarats, varefter flaggan åter hissas i topp. Är flaggspelet så litet att hälsning enl. ovan sannolikt inte skulle observeras utförs hälsning genom att flaggspelet lyfts ur sitt beslag, fälls horisontellt och kvar­hålls i detta läge tills hälsningen besvarats. Flaggspelet reses därefter åter och placeras i sitt beslag. Vid hälsning på örlogsflagga avvaktas dess hissande i topp innan egen flagga hissas i topp (flaggspelet reses och placeras i sitt beslag).

Flaggning på halv stång sker för att hedra avliden person. Då flagga föres på halv stång skall den vara hissad till 2/3 av den normala höjden. Flaggan hissas alltid först i topp och halas därefter ned på halv stång. Sistnämnda regels förfarande gäller även vid flaggans nedhalande eller då hälsning med flagga som föres på halv stång skall göras. Då fartyg är på väg föres flagga på halv stång endast i de fall att avliden finns ombord eller då någon av besättningen gått överbord och drunknat.

2. Destinationsflagga

Vid färd i utländska farvatten föres värdlandets nationsflagga under styrbords vantspridare. Då vantspridare saknas hissas destinationsflaggan utefter styrbords vant med fäste på ca 1/4 av dess längd från övre fästet raknat. LBS standert, föreningsflaggor, igenkännings- och andra tecken som normalt föres under styrbords vantspridare hissas under babords spridare då destinationsflagga föres enl. ovan. Pa fartyg som saknar mast (vant) kan destinationsflaggan föras på gösstake, varvid dock inga andra flaggor eller tecken samtidigt får blåsa från densamma.

Destinationsflagga hissas tidigast det dygn fartyget lämnar sista svenska hamn för att direkt gå till hamn i det främmande landet. Destinationsflaggan föres sedan t.o.m. första dagen i första svenska hamn.

Destinationsflagga hissas och halas samtidigt med den egna nationsflaggan.

3. LBS Klubbstandert

LBS klubbstandert får endast föras av i LBS registrerade fartyg. Den föres normalt under styrbords vantspridare, på stortoppen eller på gösstake (motorbåtar). Standerten får föras blåsande dygnet runt. LBS klubbstandert eller föreningsflagga får ej användas för flaggning i land utanför det av klubben disponerade hamnområdet.

4. Övriga flaggor och tecken

Övriga föreningsflaggor och tecken föres på samma sätt som klubbstanderten men under densamma i hemmahamnen och under eskadersegling eller motsvarande. I övrigt gäller då fartyg är registrerat i flera föreningar att resp. flaggor (standertar) föres under samma vantspridare i följande ordning uppifrån: Kunglig klubb, riksförening, regionförbund, lokal klubb, övriga tecken.

5. Stor flaggning

Stor flaggning föres vid högtidligheter, fester o.d. då fartyget ligger förtöjt eller till ankars och kan även föras vid inlöpande resp. lämnande av hamn där stor flaggning är anbefalld. Stor flaggning hissas och halas samtidigt med nationalflaggan.

Vid stor flaggning kläs båten från stäv till stäv över topparna med signalflaggor. Dessa hissas i följande ordning från förstäven: Flaggorna A, B, C, siffervimpel 1, flaggorna D, E, F, siffervimpel 2, flaggorna G, H, I, siffervimpel 3, o.s.v.

6. Sjömansmässigt bruk

Sjömansmässigt bruk kräver att flaggor, standertar och tecken är noggrant hissade (i topp eller på halv stång), att de är hela och rena samt hålles blåsande klara.

Då flagga hissas eller halas, flaggspel sattes eller tas in, skall ombordvarande iakttaga tystnad. Personer i sittbrunn och på däck riktar uppmärksamheten mot flaggan.

UPPDATERAD: 13 DEC 2016 16:20