Säsongen 2018-2019

Säsongen 2018-2019

Uppdaterad: 23 mar 2020
Leif Sundbäck
 

 

Verksamhetsberättelse 2018-2019 Övergripande
Styrelsen för Lommabuktens Seglarklubb lämnar härmed följande verksamhetsberättelse och redovisning av förvaltningen för verksamhetsåret 2018-10-01 till 2019-09-30.
Styrelsen har sedan 2018-11-29 bestått av:
 Anders Larsson, ordförande
 Leif Sundbäck, vice ordförande
 Patric Heimbrand, sekreterare
 Martin Jonsson, kassör
 Pär Halleus, kappsegling
 Tord Schoug, båtplats
 Marcus Skogfeldt, jolle
 Nicklas Ottosson, båtliv
 Peter Nilsson, utbildning
 Uno Ljungsryd, byggnader och anläggningar
Styrelsen har sammanträtt 9 gånger under verksamhetsåret. Därutöver har styrelsen eller delar av styrelsen i arbetsgrupper träffats för att avhandla löpande ärenden. Två ordinarie medlemsmöten har avhållits. Antalet medlemmar 2019-01-01 var 1.222 st (föregående år 1.114 st). Lars Jörnvi har ansvarat för kansliet och har även adjungerats till styrelsemötena. Även i år har vi haft hamnvärdar under seglingssäsongen. Delar av styrelsen eller av styrelsen utvalda medlemmar har deltagit vid informationsmöten som kommunen arrangerat. Torsdagsträffarna inleddes 31 januari med ”Styrelsen informerar” där ordföranden och kommittéerna informerade om vad som komma skulle under verksamhetsåret.
Under året har vi fortsatt vårt arbete utifrån under föregående år 2018 etablerade rutiner för intern kontroll, ekonomisk styrning och uppföljning. Med stöd av vid årsmötet 2018 antagna arbetsmiljöpolicy och därtill kopplade ledningssystem för årlig egenkontroll/intern revision har styrelsen under februari månad 2019 genomfört intern revision av arbetsmiljö och miljö. Utfallet av den genomförda revisionen visade på endast ett fåtal avvikelser att hantera. Aktiviteter har planerats och i merparten av delar genomförts under 2019 för åtgärdande av konstateradeavvikelser. Återstår dock ett par mindre saker att hantera.
Under året har klubben tillfrågats, accepterat och antagits som arrangör och värd för JSM 2020. Evenemanget utgör jolle-Sveriges enskilt största tävlingsevent och kommer att innebära ett mycket omfattande evenemang. Uppemot ca 500 tävlande ekipage och ett par tusen besökare och tävlingsåskådare väntas bevista tävlingen som sannolikt kommer att få stor massmedial bevakning och därmed bra möjligheter till sponsring. Lomma kommun ser evenemanget och klubbens värdskap som prioriterat och har utfäst att vara klubben behjälplig med såväl resurser som annat praktiskt stöd.
I samband med säsongsinvigningen 1 maj genomförde styrelsen den traditionella och uppskattade
introduktionsträffen för nya medlemmar. Styrelsen och kommittéerna informerade om sin verksamhet och lockade nya medlemmar att engagera sig i klubbens verksamheter.
Under verksamhetsåret har det skickats ut totalt 14 st nyhetsbrev (föregående år 17 st) varav det senaste gick till totalt 1.616 st e-postadresser (föregående år 1.279 st). Hemsidan har under verksamhetsåret haft 59.766 sessioner (föregående år 66.717 st). Totala antalet sidvisningar har varit 138.657 st (föregående år 160.033 st) vilket ger att varje session i genomsnitt besökt 2,32 sidor (föregående år 2,40 sidor). Mest besökta sidor har varit förstasidan, 4 vädersidan, torsdagsseglingarna, kursprogram och Lomma Sails Trim Cup. Det har under året publicerats totalt 54 nyheter (föregående år 121 nyheter) på hemsidan.

LBS har 830 st följare på Facebook (föregående år 746 st) dit alla nyheter från hemsidan delas. LBS
jolleverksamhet Lomma Sailing Team har 358 följare (förgående år 325 st) på Facebook där det är ett väldigt aktivt nyhetsflöde och publiceras mycket bilder. Den slutna Facebook-gruppen ”LBS-are” har 363 medlemmar(förgående år 338 medlemmar).
Anders Larsson, Ordförande
Leif Sundbäck, Vice ordförande