Säsongen 2021-2022

Verksamhetsberättelser


Verksamhetsberättelse 2021–2022
Styrelsen för Lommabuktens Seglarklubb lämnar härmed följande verksamhetsberättelse och redovisning av förvaltningen för verksamhetsåret 2021-10-01 till 2022-09-30.

Äntligen började vaccineringen mot Covid-19 ge effekt samt resistensen breda ut sig i samhället och vi kunde så smått börja återgå till en något sånär normal tillvaro med umgänge och föreningsliv igen. Tyvärr drabbades i stället Europa av ett obegripligt krig i Ukraina med ofattbart mänskligt lidande och en orolig värld som följd. Kriget fortsätter och många känner en oro för vart det ska ta vägen, och ovanpå allt har det även medfört en hög inflation med ökade kostnader för oss alla. I dessa tider utgör föreningslivet en viktig mötesplats för människor att träffas för att finna gemenskap och värme. En plats där man kan ta en kopp kaffe, snacka bort en timme, eller ge sig hän i något projekt som det alltid finns behov av i en förening. Nu om någonsin ska vi vara glada för att vi har en så fin förening som LBS.

Verksamhetsåret på LBS började lite försiktigt då vi fortsatt inte kunde genomför några gemensamma träffar så som torsdagskvällar, Sailors Pub eller utbildningar p g a pandemin. Men när våren väl kom och båtarna började komma i sjön kunde vi återuppta vår traditionsenliga säsongsinvigning med hissflaggning, tal, musik från orkester samt gemensam fika. Med sommaren kom semester och sol, och vi var många som gladde oss åt att äntligen få komma ut med våra båtar igen, besöka andra hamnar och kanske till och med komma utanför Sveriges farvatten.

I våra samtal och möten med Lomma kommun har vi fortsatt att diskutera parkeringsfrågan. Inför sommarsäsongen fick vi igenom en viss lättnad i p-avgiften genom att tiden för avgift upphörde kl 17 mot som tidigare kl 20. Ändringen har inneburit en stor lättnad för vår jolleverksamhet samt även för våra torsdagsseglingar. Kommunen har fått ett nytt miljötillstånd för muddring av ån fram till 2025. Tillstånd har även getts för att åtgärda dammen där muddermassorna lagras innan vidare borttransport. Den stora framtida utmaningen är att det finns ingen användning och avsättning för muddermassorna då de innehåller stora mängder silt. Kommunen har påbörjat arbetet med att ta fram en skötselplan för Höje å uppströms vid Pråmlyckan och vidare. Förhoppningen är att en mer kontinuerlig skötsel av ån uppströms ska minska mängden material som kommer flytande nedströms i ån. Diskussion förs med kommunen om kommande renoveringsbehov av hamnens bryggor och en mindre projektgrupp har tillsatts på LBS för detsamma.

Sommaren 2021 utförde Miljöenhet på Lomma kommun en riskinventering av förorenade områden i kommunen (MIFO-inventering). I denna inventering ingick Båtuppställningsplatsen och Småbåtshamnen. Inventering av förorenade områden är ett nationellt arbete för att kunna prioritera resurser till de mest förorenade områdena. I inventeringen skulle vi som verksamhetsutövare bedöma riskklass för aktuellt område. LBS placerade båtuppställningsplatsen i riskklass 4 där 4 är den lägsta riskklassen på en 4-gradig skala. Miljöenheten återkom efter inventering med besked att de valt att placera området i riskklass 2 med motiveringen att trots att verksamheten inte bedrivits särskilt länge på området så påvisar provtagningar som gjorts höga halter av föroreningar. Föroreningar som förekommer på båtuppställningsplatser generellt, och så även här, har även oftast hög farlighet. Miljömyndighetens har gjort bedömningen att Småbåtshamnen ska klassa som ett objekt i riskklass 3.

Vår verksamhet på landplatsen har under året medfört mycket diskussion och arbete för styrelsen, kommittéer och aktiva. Under sommaren togs ett antal markprover på landplatsen som skickades för analys. Resultatet visar på förhöjda värden jämfört med de provresultat som finns att jämföra med från 2011. Såsom verksamhetsutövare har vi alla medlemmar ett ansvar att vi i vårt föreningsutövande inte förorenar natur och miljö. Detta oavsett om miljön är förorenad sedan tidigare eller ej. Både som klubb och enskild medlem måste vi när vi iordningställer vår båt inför vår- och vintersäsong skydda miljö och natur från miljöfarlig påverkan. Då styrelsen ser att arbetet med olika miljöfrågor tenderar att öka både inom LBS:s verksamhet samt båtlivet generellt tillskapas nu en ny kommitté inom klubben med fokus på miljöarbete.

LBS:s ansökan om tillbyggnad av befintligt mastskjul fick under året avslag, medan ansökan om bygglov för uppförande av ny jollebod beviljades. En inventering av mastskjulen har påbörjats och kommer att fortsätta under våren med målsättningen att skapa bättre utrymme för vinterförvaringen av våra master.

IdrottOnline har aviserat att de kommer att stänga ner sin tjänst av hemsidor för föreningar den 31/12 2022, vilket inneburit att LBS behövt finna en ny leverantör för klubbens hemsida. Efter undersökning av på marknaden förekommande lösningar, samt diskussion med SSF, föll valet på KanslietOnline vilket håller på att implementeras för vår nya hemsida. Innan året är slut kommer vår hemsida att byta skepnad och förhoppningsvis få ett mer uppdaterat utseende.

Säsongens höjdpunkt måste absolut tillskrivas vårt fantastiska 75+ årsjubileum. Vilken otrolig fest det blev med god mat, hög stämning och dans till levande orkester till långt in på småtimmarna. Ännu en gång ett stort tack till festkommittén och alla andra som möjliggjorde detta minnesvärda evenemang. Och naturligtvis ett stort tack till alla LBS:are som var där och förgyllde kvällen!

Övergripande redovisning
Styrelsen har sedan 2021-11-25 bestått av:
- Karin Månsson, ordförande
- Leif Sundbäck, vice ordförande
- Petronella Kindt, sekreterare
- Håkan Larsson, kassör
- Per Kroon, seglingskommittén
- Carola Netterlid, jollekommittén
- Adrian Lundgren, båtlivskommittén
- Peter Nilsson, utbildningskommittén
- Uno Ljungsryd, bygg- och anläggningskommittén
- Tord Schoug, båtplatskommittén
- Linda Rosenfeldt, miljösamordnare

Styrelsen har sammanträtt 10 gånger under verksamhetsåret. Därutöver har styrelsen eller delar av styrelsen i arbetsgrupper träffats för att avhandla löpande ärenden. Två ordinarie medlemsmöten har avhållits. Antalet medlemma 2022-01-01 var 1 424 st (föregående år 1 331 st). Lars Jörnvi har ansvarat för kansliet och har även adjungerats till styrelsemötena. Även i år har vi haft hamnvärdar under seglingssäsongen. Marie Eriksson har ansvarat för det löpande ekonomiarbetet och fortsatt arbeta med att utveckla LBS:s ekonomisystem.

Under verksamhetsåret har det skickats ut totalt 40 st nyhetsbrev (föregående år 31 st) varav det senaste gick till totalt 1771 st e-postadresser (föregående år 1 741 st). Hemsidan har under verksamhetsåret haft 63 057 sessioner (föregående år 58 193 st). Totala antalet sidvisningar har varit 129 766 st (föregående år 119 510 st) vilket ger att varje session i genomsnitt besökt 2,06 sidor (föregående år 2,05 sidor). Mest besökta sidor har varit förstasidan, vädersidan, torsdagsseglingarna, gästhamn-hamninfo, seglarskola jolle, kursprogram och ansökan medlem/båtplats. Det har under året publicerats totalt 68 nyheter (föregående år 71 nyheter) på hemsidan.

LBS har 1 006 st följare på Facebook (föregående år 944 st) dit alla nyheter från hemsidan delas. LBS jolleverksamhet Lomma Sailing Team har 560 följare (föregående år 489 st) på Facebook där det är ett väldigt aktivt nyhetsflöde och publiceras mycket bilder. Den slutna Facebook-gruppen ”LBS-are” har 612 medlemmar (föregående år 527 medlemmar).

Karin Månsson, Ordförande
Leif Sundbäck, vice Ordförande

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhetsberättelse 2021-2022 Seglingskommittén
Inför säsongen 2022 hoppades vi att vi att antalet seglare skulle fortsätta att växa på våra seglingar Det började bra men tyvärr så kom inte så många som vi önskade och hade hoppats på på våra seglingar.

Säsongens höjdpunkt trodde vi alla skulle vara SM för Fareast 28R. Några Fareast-seglare hade varit på JSM i Lomma under 2021 och tyckte att det var en trevlig klubb som genomförde bra kappseglingar. Med två egna LBS-båtar sade vi omedelbart ja till att arrangera SM för dem. Vi lade upp ett bra program och började planera. En domare som får döma SM anlitades som var med och skrev Inbjudan och Seglingsföreskrifter. Seglingskommittén har flera röda Seglingsledare och vi är bra i övrigt på att veta vad vi behöver. Tyvärr var det bara 3 som anmälde sig i tid. Så det blev inställt. Mycket tråkigt.

En vecka efter att vi hade ställt in det så fick vi information kring hur vi skulle anmäla vinnaren till Seglingens Mästare. Det var trist att informera att det tyvärr inte blir någon Svensk Mästare i Fareast 28R under 2022.

Torsdagsseglingarna, som seglas varje torsdag utom torsdagen före Midsommarafton genomfördes med ett varierande antal båtar. Vi hade hoppats på över 15 båtar i snitt men det blev tyvärr bara närmare 10 vid säsongens slut. Detta trots att vi varannan vecka grillar och ljuger för varandra och varannan vecka dricker kaffe och ljuger för varandra.

En höjdpunkt i mitten av maj är alltid TrimCupen. Nu skulle äntligen de två: Tävlingsledaren och Seglingsledaren som under de två pandemiåren, 2020 och 2021, planerat utan att kunnat genomföra en TrimCup få genomföra en. Men, det gick nog troll i den kombinationen, på tävlingsdagen blåste det så hårt att seglarna tillsammans med seglingsledningen ställde in seglingarna. Det planeras bli en ny konstellation inför 2023.

Tråkigt, men: det är bättre att stanna på land och längta ut på sjön än sitta på sjön och längta in till land! Ett klokt beslut.

Dock, kvällen före TrimCupen kom Gransegels Claes Hierseman och pratade trim. En båt gick ut och filmades (det var tänkt att alla deltagarna skulle filmas men de stannade i land) och Claes kommenterade under trevliga former efteråt. Ett mycket uppskattat inslag som vi kommer att utveckla framöver.

Som en möjlig inkörsport till att segla Fyrtornsrundan, då den går under en natt, genomfördes både teori och praktik i början av juni. Ett 20-tal personer var med på teorin och nästan 10 på praktiken.

Fyrtornsrundan seglas helgen efter midsommar. Dvs då natten nästan är som kortast och ofta då vinden är svag. Natten var kort även under 2022 men vinden var inte svag! 14 båtar var anmälda, 7 kom till start, en gick in i Borstahusen och 6 gick i mål varav en var vår egen Snärtan!

Klubbmästerskapet seglades helgen efter den sista torsdagsseglingen. Antalet funktionärer som ville hjälpa till gjorde att vi fick starta och sköta seglingen från tornet och segla två torsdagsseglingar i stället för att lägga ut bojar och segla en annan bana. En del tyckte att detta var trist, andra tyckte att det var bra.

Under hela sommaren har Snipe seglat på torsdagskvällarna tillsammans med kölbåtarna, fast med en egen bana. Snipe är numera även en permanent grupp i Seglingskommittén. Detta ska nog mer betecknas som att Masterseglarna (de över 35 år som seglar jolle) är en permanent grupp där då besättningen har mer åldern gemensamt med Seglingskommittén och kölbåtsseglarna än med de övriga som seglar jolle.

Under klubbmästerskapet så gick det också en del sjö vilket gjorde att en Snipe kapsejsade. Men med benägen hjälp av en annan Snipe kom hon på rätt köl och kunde segla in. Men, seglingsledningen ringde Sjöräddningen som snabbt åkte ut och väl ute vid den kapsejsade båten konstaterade att de kunde segla in själv. Ett bra avslut på den seglingsdagen. 

Ett nytt initiativ för i år var sommarträningen. Ett försökt till att få fler att bara segla en kväll till i veckan. Dvs på enklaste sätt träffas och bestämma vad man ska göra och efteråt prata lite om det. Detta var mycket uppskattat så det kommer att utvecklas till 2023.

Vinteraktiviteterna har varit få. Dock med ett stort undantag. Snipe har haft sin Snipe-cave mer eller mindre varje lördag under året. Trim, regler och annat har avhandlats. Eller bara pratat segling. Ett fantastiskt bra initiativ.

Seglingskommittén har under året bestått av 14 medlemmar som under sensommaren förstärktes med en eller två Snipeseglare. Vi har haft antingen Teamsmöten eller IRL varje månad under året. Mycket av kommunikationen har varit via mail eller telefon.

Per Kroon, Seglingskommittén

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Verksamhetsberättelse 2021-2022 Jolle- och ungdomsverksamheten


LBS och Lomma Sailing Team kan blicka på ett framgångsrikt år präglat av många fina resultat och fler aktiva seglare.

Jolleverksamheten har under 2022 varit mycket framgångsrik. Lomma Sailing team har under året haft totalt åtta seglare representerade i Team Sweden och tävlat i både VM, EM och NM. Lomma Sailing team har historiskt sett aldrig haft så många jolleseglare representerade i Team Sweden.

Maja Larsson-Bergqvist från LBS tog hem bronset på NM på tjejsidan och Nils Netterlid seglade hem en hedervärd elfteplacering på NM. Hela Lomma Sailing team genomförde många bra seglingar och samtliga från teamet placerade sig topp 20 både på kill- respektive tjejsidan. NM tog tjejerna silver och i det laget ingick Maja Larsson-Bergqvist.

Pola Wdowiak tog en prestigefylld plats i EM-laget och för första gången på 12 år var en skåning representerad i svenska VM-laget. Hugo Flygare representerade VM-laget som tränar och tävlar i LBS tillsammans med Lomma Sailing Team. Vi har inte haft någon skåning representerad i VM i Optimist sedan 2016.

Aron och Felix Wichert från Lomma Sailing Team tog en enormt eftertraktad plats i årets UVM-lag i 29er. De representerade Sverige i världens mest prestigefyllda mästerskap för juniorer och har flera fina placeringar med sig från året bland annat ett guld på GP och ett silver från JSM.

Trycket på seglarskolan var högt i år med totalt ca 120 deltagare över 8 veckor.

Under två helger i november arrangerar Lomma Sailing team ett stort läger för nordiska Optimistseglare på hög nivå, Next Level Nordic Camp, som har attraherat 70 seglare per helg. OS- medaljören Anton Dahlberg besöker lägret för inspiration.

Vi ser en fortsatt ökad tillströmning av barn och ungdomar och vi attraherar på bredden. Vi har många aktiva kappseglare i våra träningsgrupper. Vi erbjuder tre träningsgrupper för Optimistjolle baserat på kompetens och erfarenhet. Det har inte varit ovanligt att vi haft över 30 Optimistsegel på vattnet under våra träningar.

Lomma Sailing teams ungdomar fortsätter att segla efter att de har vuxit ur Optimistjollen. Vi har nu fem 29:er besättningar och fyra aktiva seglare i Zoom, sex aktiva i RS Aero och en stor grupp med nio RS Feva-seglare.

Även i år fortsätter vi segla fram tills Lucia med ett planerat Luciatåg på vattnet som avslutning.

Sammanfattningsvis har LBS haft ett lyckat år både med antal seglare och fina resultat. Nu ser vi fram emot spännande 2023!

Carola Netterlid, Jollekommittén

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Verksamhetsberättelse 2021-2022 Båtlivskommittén

Efter en Isolerad tid med Covid så kom äntligen pubarna i gång med efterföljande säsongsinvigning. Snärtan fick ny motor och har rustats upp en hel del. Eskadern blev tyvärr inställd men vi blev ett glatt gäng som grillade i Lomma. KM var traditionsenligt med ärtsoppa, punsch och panka, vi har en tacksam skara seglare som bugar och tackar för maten.

Adrian Lundgren, Båtlivskommittén

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Verksamhetsberättelse 2021-2022 Landplatskommittén:

Händelser under våren 2022: Vattnet sattes på, städning, slangar med ny ventil sattes upp, vidare rensning sly på outhyrda platser, upprensning av diverse kvarglömda grejor. Under hösten 2022: Städning i masthus, flytt av fel-lagda master, vattnet stängdes av och slangar plockades bort.

Tord Schoug, Landplatskommittén

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhetsberättelse 2021-2022 Bygg och Anläggningskommittén

Under verksamhetsåret har det dels varit normalt underhållsarbete som vi utfört på byggnader och anläggningar samt några projekt utöver det vanliga. Vidare har det varit en hel del underhållsarbete avseende driften av kran- och tvättanläggningen.

Klubbhuset (BAK): Vi har målat tak/väggar i köket i samband med renoveringen av golven i kök och toaletter vidare har vi ny väggmatta på toaletterna samt nytt golv utanför i hallen utanför dessa. I samband med att vi har installerat en ny betalautomat har vi förnyat passersystemet för tillgång till toa och duschar samt sophus. Eftersom det blev en ny regim för dykerishoppen fick vi även automatisera bommen till slipen för sjösättning/torrsättning av trailerburna båtar som ju är avgiftsbelagd. Gräsmattor har blivit klippta och utemiljön runt klubbhuset har blivit underhållen.

Hamnen (BAH): Avser > Bryggor, Kryp i Lä, Masthusen, Jollebyggnaderna, Hoddan/soprum samt Mastkranarna. Vi har utfört kontroll av jordfelsbrytare samt isolationsmätning av eluttag och belysningsanläggningarna på samtliga bryggor. Deltagit i möten med Lomma Kommun angående hamnens skötsel en gång per månad. Ny jollebyggnad är påbörjad och kommer att byggas i egen regi på grund av högt kostnadsläge för byggarbete, byggnaden är avsedd att inhysa i huvudsak segel/riggar, centerbord och roder till optimistjollar.

Landplatsen & Å-huset (BAL): Kontroll av jordfelsbrytare samt isolationsmätning av eluttag och belysningsanläggningarna på samtliga uttagspollare.

Varvskranen & tvättanläggningen (BAKRA): Utfört service och kontrollbesiktning av kranen samt lyftredskap. Provtagningar av tvättvatten, utfört ett omfattande administrativt arbete på grund av miljökontorets krav från Lomma Kommun. Schemaläggning av tvätt-personal samt administration av bokningar e.t.c. Utfört diverse reparationer och nyanskaffning av material till driften av tvättanläggningen. Vi beräknar att vi har lyft ca 450 båtar under räkenskapsåret.

Det mesta har vi utfört i egen regi och med ideella krafter inom klubben. Besiktning av kranar samt besiktning och test av elanläggningar har utförts av ackrediterad personal.

Lyft och bottentvätt har fungerat över förväntan och tvättresultaten har blivit till båtägarnas belåtenhet.

Uno Ljungsryd, Bygg- och anläggningskommittén

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhetsberättelse 2021-2022 Utbildningskommittén:

Under verksamhetsåret 2021-2022 har vi haft följande utbildningar: Förarintyg, Kustskepparintyg, Utsjöskeppare, Båtmekaniker och VHF/SRC. Under hösten 2021 och våren 2022 var det bra deltagande på alla kurser i det stora hela. Hösten 2022 fick vi in en nedgång i deltagarantal förutom den populära Båtmekaniker-kursen. Vi tillskriver det ett otroligt ekonomiskt läge i allmänhet.

Peter Nilsson, Utbildningskommittén.