Stadgar

Stadgar för Lommabuktens Seglarklubb

Reviderade vid årsmötet 2018-11-29, fastställda på vårmötet 2019-04-25

 

1. Namn, hemort

Klubbens namn är Lommabuktens Seglarklubb (LBS) med hemort i Lomma.

2. Ändamål

Klubben är en allmännyttig ideell förening och har som ändamål  att befrämja båtsport, att utveckla medlemmarnas sjömanskap, att tillvarataga deras intressen gentemot kommunala organ och myndigheter samt att verka för god kamrat- och idrottsanda.

3. Medlemskap

Ansökan om medlemskap ska göras skriftligen till styrelsen, som har att bevilja eller avslå ansökan.

4. Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen ska göra skriftlig anmälan till styrelsen.

5. Uteslutning

Medlem kan av styrelsen uteslutas ur klubben av någon av följande anledningar:

  1. Underlåtenhet att inom föreskriven tid erlägga medlemsavgift, båtplatsavgift eller annan av styrelsen eller årsmötet fastställd avgift eller åliggande. 
  2. Förseelse mot gällande sjölag, tullföreskrifter, sjötrafikförordning, sjövägsregler, eller andra bestämmelser, om förseelsen kan skada klubbens anseende. 
  3. Om medlemmen motverkar klubbens ändamål eller genom sitt uppförande nedsätter dess anseende. 

Då fråga om uteslutning enl. p 2 och 3 uppkommit skall styrelsen skriftligen meddela medlemmen som därvid beredes tillfälle att inom 14 dagar anmäla sitt utträde eller inkomma med yttrande. Ett eventuellt beslut om uteslutning skall, med angivande av orsak, delges medlemmen skriftligt och med mottagningsbevis. Medlem som uteslutits enl. punkt 2 eller 3 har möjlighet att söka ändring i beslutet inom 14 dagar genom besvär till ordinarie medlemsmöte. Utesluten medlem har inte rätt att återfå erlagda avgifter eller rätt till någon av klubbens tillgångar.
Medlem som inte fullgör åligganden enl. p 1 mister automatiskt sitt medlemskap.

6. Avgifter

Medlemsavgifter och övriga avgifter fastställes av årsmötet. Avgiften skall vara klubben tillhanda senast det datum, som står angivet på fakturan. Senaste betaldatum får därvid vara tidigast en månad efter fakturadatum. Medlemsbevis utfärdas enligt styrelsens anvisningar.

7. Styrelse

Klubbens angelägenheter handläggs av en styrelse som väljs för en tid av två år.
Den består av 8-12 ordinarie ledamöter, vilka samtliga skall vara medlemmar i klubben. Ledamöterna väljs hälften vartannat år med iakttagande av att ordförande och vice ordförande inte bör väljas samma år.
Styrelsens sammansättning skall vara: Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare jämte ytterligare 4-8 ledamöter.
Mandattiden sammanfaller med verksamhetsåret med automatisk förlängning fram till första ordinarie årsmöte. Om ledamot på grund av extraordinär händelse förhindras att fullfölja sitt uppdrag fram till nästa ordinarie årsmöte kan klubbens medlemmar vid ordinarie vårmöte eller extra medlemsmöte besluta om fyllnadsval avseende styrelseledamot. Som sådan extraordinär händelse skall räknas exempelvis styrelseledamots längre bortovaro på grund av sjukdom, styrelseledamots entledigande från styrelseuppdrag eller motsvarande. Mandattiden efter sådant fyllnadsval skall vara fram till nästa ordinarie årsmöte.

Styrelsen kan vid behov till sig adjungera medlemmar för särskilda uppgifter eller uppdrag på angiven tid.

Ordföranden leder styrelsens arbete och förhandlingar samt sammankallar ledamöterna när han eller hon finner det befogat eller då minst en tredjedel av ledamöterna så önskar.
Styrelsen gör upp en plan över hur arbetsuppgifterna skall fördelas på de olika styrelseledamöterna med hänsyn tagen till ledamöternas kunskap, erfarenheter och intressen. Denna plan ska finnas lätt tillgänglig för medlemmarna.
Till sin hjälp kan områdesansvariga ha kommittéer vars arbetsplaner utarbetas av respektive styrelseledamot.
För att styrelsen skall vara beslutsför gäller att samtliga ledamöter har blivit kallade och att minst hälften av ledamöterna inklusive ordföranden, eller vice ordföranden, är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som biträds av flest ledamöter vid sammanträdet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen kan bemyndiga en eller flera ledamöter att teckna klubbens namn.
Det åligger styrelsen att efter bästa förmåga och på fullt betryggande sätt förvalta och gemensamt ansvara för klubbens tillgångar. Styrelsen skall även följa frågor som gäller kontakt och samverkan med klubben närstående organisationer och myndigheter. Klubbens stadgar och övriga instruktioner, mätnings- och tävlingsregler etc. bör finnas tillgängliga för medlemmarna genom styrelsens försorg.
För behandling av särskilt brådskande ärenden liksom löpande rutinärenden m.m. kan styrelsen utse ett arbetsutskott (AU) med minst tre ledamöter. Beslut inom AU och andra kommittéer skall alltid föredragas och godkännas i styrelsen. Styrelsen kan delegera viss beslutanderätt till kommittéerna men krav på föredragning eller rapport till styrelsen kvarstår. 

7a Valberedning

Valberedningen, bestående av minst tre ordinarie ledamöter, varav en sammankallande, och suppleanter väljes på årsmötet för en tid av ett år.
Valberedningens uppgifter är att:

  • Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta 
  • Motta nomineringar från klubbens medlemmar 
  • Själva aktivt söka lämpliga kandidater 
  • Tillse att en lämplig och väl avvägd rotation och förnyelse sker inom styrelsen 
  • Vid föredragning på årsmötet presentera eventuella övriga kandidater 

Valberedningens förslag skall finnas tillgängligt för medlemmarna senast en vecka före årsmötet

8. Verksamhetsår och räkenskapsår

Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1/10 - 30/9.
Styrelsen avger verksamhetsberättelse för klubbens verksamhet under det gångna året. Berättelsen med tillhörande handlingar och kassaredovisning ska snarast efter räkenskapsårets utgång tillställas revisorerna för granskning.

9. Revision

För granskning av klubbens räkenskaper som föres per räkenskapsår ska finnas två revisorer och en suppleant.

10. Års- och vårmöte

Två ordinarie medlemsmöten skall hållas årligen. På båda mötena ska behandlas frågor som styrelsen önskar förelägga respektive möte liksom frågor och motioner som skriftligen anmälts till styrelsen av medlemmar senast 5 mars respektive 5 oktober.

Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före november månads utgång. Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma (ordningsföljden kan ändras om så är lämpligt):
1. Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet.
2. Godkännande av kallelsen till mötet.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av två justerare tillika rösträknare.
5. Föregående mötes protokoll.
6. Upprättande av röstlängd (kan anstå tills behov föreligger).
7. Styrelsens och kommittéernas berättelser.
8. Revisorernas berättelse.
8.5. Fastställande av resultat och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående Verksamhetsår.
10. Budget för kommande Verksamhetsår samt fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter för det kommande året.
11. Fastställande av styrelsearvoden.
12. Val av styrelseledamöter för en tid av två år.
13. Val av revisorer för en tid av ett år.
14. Val av ledamöter i kommittéer.
15. Val av representanter och suppleanter till förbund och organisationer där LBS har representation.
16. Val av valberedning.
17. Ärenden som förelägges mötet av styrelsen samt ev. bordlagda ärenden.
18. Frågor och motioner som inkommit från medlemmar i stadgeenlig ordning.
19. Övrig information.

Vårmöte
Vårmöte skall hållas årligen vid lämpligt tillfälle under tiden april-maj, dock senast i anslutning till säsongsinvigningen 1 maj. Vid vårmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet.
2. Godkännande av kallelsen till mötet.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av två justerare tillika rösträknare.
5. Föregående mötes protokoll.
6. Upprättande av röstlängd (kan anstå tills behov föreligger).
7. Ärenden som föreläggs mötet av styrelsen samt bordlagda ärenden.
8. Frågor och motioner som inkommit från medlemmar i stadgeenlig ordning.
9. Övrig information.

11. Extra medlemsmöte

Extra medlemsmöte skall hållas när styrelsen finner nödvändigt eller då minst 1/10 av klubbens medlemmar - räknat vid senaste verksamhetsberättelse - så begär. Sådan begäran skall ställas till styrelsen, vara skriftlig med angivande av anledning samt undertecknad av samtliga medlemmar som framställer begäran och har erlagt stadgade avgifter. Extra medlemsmöte skall hållas senast tre veckor efter att begäran har kommit styrelsen till handa.

12. Kallelse till medlemsmöte

Kallelse till ordinarie årsmöte bör publiceras på LBS hemsida samt anslås i klubbhuset senast två veckor före mötet och till extra medlemsmöte senast en vecka före. Kallelse till vårmöte bör publiceras på LBS hemsida och anslås i klubbhuset men kan alternativt ske i samband med annan medlemsinformation (matrikel, årsprogram, nyhetsblad e.d.) som utsändes i god tid före mötet.

13. Rösträtt

Rösträtt tillkommer alla medlemmar som erlagt stadgade avgifter. Medlem är skyldig att med kvitto styrka att avgifter erlagts. Rösträtt får inte utövas med fullmakt.

14. Beslut

Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering (öppen eller sluten) varvid utgången bestäms med enkel majoritet om inte annat angivits i dessa stadgar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom i personval då lotten skall avgöra.
Vid val av hedersledamot och vid stadgefrågor krävs kvalificerad majoritet med 2/3 av avgivna röster. Alla beslut bekräftas med klubbslag. Beslut kan endast fattas i ärenden som varit upptagna i föredragningslistan till ifrågavarande sammanträde.

§§ 15-18 utgår

19. Hamn- och landplatsanläggningar

För förhållandena vid klubbens hamn- och landplatsanläggningar finns särskilt av styrelsen utfärdade bestämmelser.

20. Tävlingar och övriga bestämmelser

Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar, allmänna tävlingsbestämmelser, övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga föreskrifter.
Styrelsen ansvarar för att dessa vid behov finns tillgängliga för medlemmarna.

21. Flagga och standert

Klubbens standert är gul med röd tunga och röd bård i basen. Det gula fältet innehåller Skånes vapen i rött och blått samt LBS initialer i blått. Fartyg, som inregistrerats i klubbens register får och bör fora klubbens standert. Denna föres även på klubbens signalmast, men får inte användas av enskild medlem för flaggning i land. Angående förande av svensk flagga och klubbens standert i övrigt gäller klubbens flaggreglemente som antages av styrelsen.

22. Stadgefrågor

Ändring av dessa stadgar kräver beslut av två ordinarie medlemsmöten.

23. Upplösning av klubben

Beslut om upplösning av klubben kan endast avgöras vid ordinarie årsmöte och ska bekräftas av nästa årsmöte. Beslut skall innehålla föreskrift om användning av klub­bens tillgångar för ändamål som gagnar segelsport eller sjöfart.
Riksidrottsförbundet skall delgivas beslut genom bestyrkta kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i frågan samt åtföljas av revisionsberättelse, balans- samt vinst- och förlusträkning.

24. Särskilda föreskrifter

Styrelsen kan utfärda särskilda föreskrifter avseende LBS klubbhus, disponerat mark- och hamnområde liksom för klubbtjänsten, juniorverksamheten och övriga kommittéers verksamhet.

UPPDATERAD: 24 MAJ 2020 17:25