Säsongen 2020-2021

Verksamhetsberättelse 2020-2021

Styrelsen för Lommabuktens Seglarklubb lämnar härmed följande verksamhetsberättelse och redovisning av förvaltningen för verksamhetsåret 2020-10-01 till 2021-09-30.

Året som gått har fortsatt vara annorlunda från vad vi normalt är vana vid. Efter förra sommarens fantastiska avslut med tropisk värme och mängder med folk i hamnen kom pandemin tillbaka med full kraft under hösten. Återigen uppmanades vi att hålla avstånd för att minimera smittspridning och folksamlingar var inte tillåtna.

Verksamheten på LBS har under verksamhetsåret märkligt nog både gått på sparlåga samt varit väldigt intensiv. På grund av pandemins restriktioner har vi har inte kunnat genomföra några gemensamma träffar så som torsdagskvällar, Sailor’s Pub eller utbildningar. Efter mycket vånda beslöt vi även att ställa in 75-års jubiléet, men vi kommer tillbaka nästa sommar med ett modifierat jubileumsfirande vilket är under planering.

Under året har vi däremot haft många kontakter och diskussioner med Lomma kommun. Parkeringsfrågan under sommarmånaderna, som vi starkt motsatt oss, har föranlett ett antal möten med kommunens företrädare både innan och efter sommaren. Under året har kommunen utfört en tillsyn av landplatsen samt påbörjat en inventering av förorenade områden. Inventeringen utgår från ett nationellt arbete med att bedöma hur förorenat ett område är och vilka risker föroreningen kan ha för människors hälsa och miljö. Vi har fått på remiss att yttra oss över Länsstyrelsen uppdrag att utreda förutsättningarna för ett marint skyddsområde i Öresund samt förslag om en vindkraftsverkspark utanför Lommabukten. Lomma kommuns nya översiktsplan har varit ute på granskning. Vi har lämnat in en ansökan om bygglov förtillbyggnad av mastskjul samt jollebod för att kunna få plats med fler master samt jollesegel.

Då vi lyckades genomföra förra årsmötet digitalt, och dessutom fick mycket positiv feedback på upplägget, genomfördes även vårmötet på digital väg. Introduktionsträffen ställdes in men säsongsinvigningen genomfördes inofficiellt med hissflaggning och en liten fanfar vid klubbhuset för de som var nere i hamnen i sina båtar. Ett samarbetsavtal med varumärke har tecknats med Stadium där Stadium tar fram profilkläder till förmånliga priser. Kollektionen är till för alla LBS:s medlemmar.

Årets stora begivenhet har ändå varit arrangemanget av JSM 2021. Vilken enorm laganda och arbetsinsats klubbens medlemmar uppvisat, som trots rådande omständigheter lyckades genomföra ett perfekt arrangemang. Ett arrangemang som gett eko i hela seglarsverige. Som återigen satt LBS på seglarkartan och visat vilken fantastisk klubb vi är och tillika vilken fantastisk klubb anda vi har. Ung som gammal, liten som stor, före detta kappseglare och nuvarande kappseglare – alla var vi där och vi fick tre helt otroliga dagar med enormt mycket glädje. Ett stort tack till oss alla och LBS!

Övergripande redovisning

Styrelsen har sedan 2020-11-26 bestått av:
∙ Karin Månsson, ordförande
∙ Leif Sundbäck, vice ordförande
∙ Linda Rosenfeldt, sekreterare
∙ Håkan Larsson, kassör
∙ Pär Halleus, seglingskommittén
∙ Marcus Skogfeldt, jollekommittén
∙ Adrian Lundgren, båtlivskommittén
∙ Tord Schoug, båtplatskommittén
∙ Uno Ljungsryd, bygg- och anläggningskommittén
∙ Peter Nilsson, utbildningskommittén

Styrelsen har sammanträtt 10 gånger under verksamhetsåret, mestadels på distans via Teams-möten. Därutöver har styrelsen eller delar av styrelsen i arbetsgrupper träffats för att avhandla löpande ärenden. Två ordinarie medlemsmöten har avhållits även de digitalt. Antalet medlemmar 2021-01-01 var 1331 st (föregående år 1251 st). Lars Jörnvi har ansvarat för kansliet och har även adjungerats till styrelsemötena. Även i år har vi haft hamnvärdar under seglingssäsongen. Delar av styrelsen eller av styrelsen utvalda medlemmar har deltagit vid informationsmöten som kommunen arrangerat. Marie
Eriksson har ansvarar för det löpande ekonomiarbetet och fortsatt arbeta med att utveckla LBS:s ekonomisystem.

Under verksamhetsåret har det skickats ut totalt 31 st nyhetsbrev (föregående år 29 st) varav det senaste gick till totalt 1741 st e-postadresser (föregående år 1.643 st). Hemsidan har under verksamhetsåret haft 58.193 sessioner (föregåendeår 59.766 st). Totala antalet sidvisningar har varit 119.510 st (föregående år 137.122 st) vilket ger att varje session i
genomsnitt besökt 2,05 sidor (föregående år 2,20 sidor). Mest besökta sidor har varit förstasidan, vädersidan, torsdagsseglingarna, gästhamn-hamninfo, seglarskola jolle, kursprogram och ansökan medlem/båtplats. Det har under året publicerats totalt 71 nyheter (föregående år 128 nyheter) på hemsidan.

LBS har 944 st följare på Facebook (föregående år 916 st) dit alla nyheter från hemsidan delas. LBS jolleverksamhet Lomma Sailing Team har 489 följare (förgående år 426 st) på Facebook där det är ett väldigt aktivt nyhetsflöde ochpubliceras mycket bilder. Den slutna Facebook-gruppen ”LBS-are” har 527 medlemmar (förgående år 445medlemmar).

Karin Månsson, Ordförande
Leif Sundbäck, Vice ordförande

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhetsberättelse LBS Segling 2021

För LBS Segling blev även säsongen 2021 ordentligt påverkad av pandemin som råder. Mycket av det vi hade planerat fick ställas in. Detta gällde både kappseglingar samt informationsträffar. Vi hade ett tävlingsstopp som sträckte sig fram till den 3 juni. Detta innebar att första delen av våra tävlingar på torsdagarna ströks. Under tiden erbjöds och genomfördes träningar för intresserade.

Vidare ställdes även Trimcupen in som var planerad till början av maj.

Däremot kunde Fyrtorn arrangeras. Seglingen drog 17 deltagande båtar. Även i år gick banan i södra delen av Öresund. Tyvärr lyckades vi pricka in ett av årets stiltjen. Endast 1 båt lyckades ta sig i mål inom maxtiden.

Centralt i vår verksamhet utgörs som tidigare av torsdagsseglingarna. Tyvärr rådde det tävlingsstopp fram till den 3 juni. Fram till dess bedrevs inga kappseglingar öht. Istället bedrevs träning för de båtar som ville. Målsättningen i år var att förvalta och följa upp den lyckade säsongen vi hade under 2020 med 15-20 deltagande båtar varje torsdag. Vi lyckades inte helt med detta. Förklaringen ligger troligtvis i de ändrade förhållanden utifrån den rådande pandemin. Torsdagssäsongen avslutades med Team Sprucebar som vinnare. Stort grattis och väl seglat.

Kappseglingssäsongen i klubben stängdes officiellt den 25 september genom ett blåsigt klubbmästerskap. 10 deltagande båtar och som vinnare stod Folkbåten Arwen, grattis. Efter seglingarna bjöds det på prisutdelning samt den traditionsenliga ärtsoppan för både seglare och medlemmar. Något som vi inte har kunnat göra tidigare pga. pandemin.
Väl uppskattat.

Tävlingsmässigt har LBS-seglare fortsatt visa att klubben rymmer duktiga seglare. LBS har flera båtar som deltagit på många kappseglingar under året och som i fortsättningen har goda förutsättningar för framskjutna placeringar.

1:a plats Ven Runt, Fregata/Allroth

2:a plats Hanöregattan, XoXo/Hagberg

2:a plats Vegvisir, XAR/R Roth och L Jörnvi

Löbsvinst Själland Runt, Onyx/Halléus

I skrivande stund är vi 14 personer i seglingskommittén. Vi har träffats en gång i månaden där vi tillsammans arbetar för att utveckla kölbåtsseglingen. Fokus ligger på att arrangera kappseglingar men också på det som görs på land, t ex utbildningar, kurser, informationsträffar mm. Vi har i år diskuterat mål och planer utifrån ett lite längre tidsperspektiv. Ett perspektiv på 1-3 år. Vi har även inventerat hur det ser ut i området funktionärer som är en ytterst viktig del i att arrangera kappseglingar. Vi har ett stort behov av att fler vill ställa upp som funktionär, allt från banläggare till utbildade domare.
Rent ekonomiskt är denna del av klubbens verksamhet behäftad med ett underskott pga. verksamhetens karaktär. Årets resultat ligger i linje med det budgeterade.

Seglingskommittén, okt 2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhetsberättelse – 2021 - Jolle och ungdomsverksamheten

LBS och Lomma Sailing Team kan blicka tillbaka på ännu ett år präglad av pandemin vilket har påverkat hela seglingssäsongen. Lyckligtvis kunde vi genomföra årets stora händelse – JSM i Lomma som blev en mycket uppskattad och lyckad tävling.

Trots Corona har jolleverksamheten varit framgångsrik. Trycket på seglarskolan var otroligt högt i år med totalt c:a 140 deltagare över 8 veckor.

Vi ser en fortsatt ökad tillströmningen av barn och ungdomar och vi har fler aktiva kappseglare i våra träningsgrupper än någonsin innan. Vi erbjuder tre träningsgrupper för Optimistjolle baserat på kompetens och erfarenhet. Det har inte varit ovanligt att vi har haft över 30 Optimistsegel på vattnet under våra träningar.
Extra roligt är att våra ungdomar fortsätter att segla efter de har vuxit ur Optimistjollen. Vi har nu fyra 29:er besättningar vilket gör LBS till en av de klubbar i Sverige som har mest 29:er seglare. Det är roligt att vi har en tydlig utvecklingstrappa för våra duktiga juniorer.

Året har kantats av inställda kappseglingar men LBS har haft en hög närvaro på de tävlingar som har blivit av med många fina prestationer av våra seglare.

Tyvärr fick vi ställa in Öresunds Racen och Liros Cup som skulle ha seglats sista helgen i Maj pga. tävlingsförbud.

Roligt att vi kunde genomföra JSM som blev en mycket lyckad tillställning.


Ett annat evenemang som fick begränsas var vår lägerverksamhet. I och med Corona har det inte gått att genomföra övernattande läger. Trots det har vi genomfört ett antal dagläger såsom Påsk läger för 25 deltagare, ett fullsatt Lomma Race Camp samt höstens Regionläger både för Optimister och 29:er som blev mycket uppskattat. Vi hade även ett lyckat dagläger i september för gröna seglare. Det var många som ville vara med och fick en fin helg på vattnet med mycket segling och roliga aktiviteter. Uppskattat att vi har något mer att erbjuda efter att sommarens seglarskolor är avslutade.

Även i år fortsätter vi segla fram tills Lucia med ett planerat Luciatåg på vattnet som avslutning. LBS kommer även att stå värd för samträningar under november och december.

Sammanfattningsvis har LBS haft ett lyckat år både med antal seglare och fina resultat. Nu ser vi fram emot spännande 2022.

Marcus Skogfeldt
Jollekommittén

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhetsberättelse LBS Båtlivskommittén 2020-2021

Hela säsongen har tyvärr präglats av covid-19 pandemin med inställda Torsdagsträffar, Sailor´s Pub och säsongsinvigning.

LBS H-Båt Snärtan har nyttjats flitigt hela säsongen i år där medlemmar har lånat henne till turseglingar och torsdagsseglingar.

Vid klubbhuset har ”corona-kaffe” funnits tillgängligt i princip varje dag visaftnar utomhus på eget initiativ av klubbmedlemmar.

Till allas vår glädje kunde vi slutligen arrangera säsongsavslutningen med Klubbmästerskap för kölbåtar och sedan tillsammans med klubbmästerskapsseglarna avnjuta ärtsoppa, pannkakor och punsch.

Adrian Lundgren
Båtlivsansvarig

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Verksamhetsberättelse LBS Båtplatskommittén 2020-2021

Båtplatskommittén har utökats med en medlem under ”70” och består i dag av 15 deltagare som träffas regelbundet under året.

Gruppen åtgärdar fel och skador i hamn och på landplatsen.

Strykjärnet, exempel på arbete:
- tillverkat och monterat markeringar med nummer på.
- vatten av och på vinter och vår.
- rensning av sly, monterat skyltar, städning, inventering, flytt av vaggor, lagat vägbanor med mera.

Hamnen, exempel på arbete:
- brygg inventering, säkerhets inventering
- masthusen städas, ses över och omflyttning av felaktigt inlagda master
- vattenslangar ut och in samt kontroll utkastare
- röd/gröna skyltar kontrolleras
- huvar över eluttag av/på

Riktar också ett stort tack till alla som ställer upp hjälper till med att plocka skräp och grejer efter andra och tack till alla i kommittén som hjälper till med allt och ett särskilt tack till Classe för el bommen och Ingrid med platsindelningen på strykjärnet.

Tord Schoug
Båtplatskommittén

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhetsberättelse LBS Bygg- och anläggningskommittén 2020-2021

Under 2021-22 har vi utöver det normala underhållet några mindre projekt som vi skall försöka genomföra. Då våra anläggningar användes frekvent medför det en del slitage och småskador som vi kontinuerligt åtgärdar i det normala fastighetsunderhållet.

Under JSM veckan har stora delar av Bygg & Anläggningskommittén varit engagerad i det praktiska arbetet.

Klubbhuset:
Hall och trapphus är ommålade i vintras , stora samlingsutrymmet skall målas i vinter.
De invändiga hygienutrymmena samt köksgolv och hall utanför dessa skall renoveras.
Gräsytor klippes kontinuerligt , förbättrad grillplats skall utredas.

Hamnen:
Det västra masthuset utreds för utbyggnad , ansökan om bygglov är inskickad.
En ny jollebod utreds också för tillbyggnad avsedd för segelförvaring.
Vi besiktigar bryggornas elsystem varje år.
LBS deltar i möten med Lomma Kommun en gång/månad där frågor om hamnens drift kommer upp.

Landplatsen & Å-huset:
Säkerhetsutbildningen fick avbrytas p.g.a pandemin men beräknas återupptas.

Mastkran, Varvskran & tvättanläggning:
Samtliga kranar besiktigas årligen och underhålles löpande.
Vi beräknas tvätta ca 350 båtar årligen med hjälp av 7 tvättlag

Uno Ljungsryd
Bygg- och anläggningskommittén

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Verksamhetsberättelse LBS Utbildningskommittén 2020-2021

LBS utbildningsverksamhet har inte haft någon verksamhet under året pga av pandemin.
Kurserna hålls normalt främst på våren och på hösten. Intresset för kurser inom ramen för klubbarnas egen verksamhet har vuxit mycket starkt de senaste åren vilket speglar båtägares ökade intresse av att höja kunskapsnivån inom olika områden, med en önskan att delta i en trivsam samvaro med andra båtintresserade under den mörka delen av året är också en viktig drivfjäder. Vi erbjuder även utbildningsplatser till icke medlemar och marknadsför oss utanför klubbens ramar.
Alla LBS och SSP medlemmar får ca 20% rabatt på kursavgifterna vilka för icke medlemmar är marknadsanpassade.
Eleverna som går våra kurser kommer från alla delar av Skåne och vi får beröm för engagerade kursledare, bra kurser och trevlig kursmiljö.
Kurser som vi kan erbjuda är: Förarintyg, Kustskepparintyg, Utsjöskepparintyg med Kanalintyg, Radarintyg, Båtmekanikerintyg, SRC/VHF-Intyg, Brandutbildning samt HLR. Vi anpassar kursplanen baserat på efterfrågan och tillgång till kursledare.
Vi utbildar en bit över hundra elever varje år och intresset för just LBS utbildningar ökar. Vi söker ibland kursledare för olika kurser och det går bra att höra av sig till utbildningsansvarig styrelseledamot om intresse finns att hålla kurser.

Peter Nilsson
Utbildningskommittén