Miljöplan

Miljöplan för Lommabuktens Seglarklubb

Uppdaterad: 13 dec 2016
Skribent: Eivor Svensson / Andres Asu
 

Upprättad 2016-10-10

Struktur och rubriker enligt riktlinjer från SBU Hamnhandboken version 1 - 2016

Lommabuktens Seglarklubb, LBS, är en ideell förening som bedriver sin verksamhet i anslutning till Lomma hamn. Föreningen hyr ut båt- och landplatser till medlemmarna och förvaltar den av Lomma kommun arrenderade anläggningen som även fungerar som gästhamn. Målsättningen är att främja båtlivet för LBS medlemmar och deras gäster genom att verka för en god miljö och en säker och miljöanpassad verksamhet.

Miljöplanen ska utgöra en grund för LBS miljöarbete. Planen avser i första hand grundläggande information om miljöfrågor med avseende på den verksamhet som bedrivs inom LBS område i hamnen och vid landplatsen. Planen skall syfta till en gemensam och individuell miljömedvetenhet och ett bra miljöarbete inom klubben. Planen uppdateras i takt med nya rön, kunskaper, regler eller lagstiftning inom miljöområdet. Miljöplanen har flera uppgifter:

 • att vägleda styrelsen i sitt arbete
 • att fungera som guide för miljöarbetet inom LBS
 • att öka medlemmarnas miljömedvetenhet
 • att identifiera verksamhet som kan ha negativ inverkan på miljön
 • att ställa upp grundläggande regler om hantering av frågor av betydelse för miljön för verksamheten i båthamnen och på landplatsen som kan medföra miljörisker
 • att informera klubbens medlemmar och hamngäster om regler för miljöhantering

Miljöplanen godkänns av styrelsen. Miljöplanen revideras vid behov och minst vartannat år.

Miljömål

 • LBS verksamhet skall bedrivas med inriktning på att minimera negativ miljöpåverkan
 • LBS verksamhet skall bedrivas med beaktande av tillämpliga regler inom miljöområdet
 • LBS skall leva upp till Svenska Båtunionens miljömålsättning att utveckla ett båtliv i balans med människa och natur

Miljöpolicy

LBS skall bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt genom att ta hänsyn till klubbens och båtlivets potentiella miljöpåverkan på mark, luft och vatten och vidta åtgärder för att minimera belastningen på miljön.

För att uppnå miljöplanens mål skall:

 • Miljöplanen göras väl känd för båtklubbens medlemmar och gäster genom information på klubbens hemsida, anslag i hamn och på landplats samt via utskick till medlemmar
 • Medlemmar och gäster uppmanas att visa miljöhänsyn och respektera LBS miljö- och avfallregler
 • LBS arbeta i förebyggande syfte för att minimera miljöpåverkan av klubbens verksamhet
 • Miljöarbetet inom LBS följa gällande miljölagstiftning samt Lomma kommuns miljöplan
 • Miljöfrågor diskuteras löpande vid möten med Lomma kommun
 • Eventuell miljöpåverkan beaktas vid upprustning och underhåll av båt- och landplats samt inköp till klubbens verksamhet
 • Styrelsen företa årliga miljöinspektioner och vid behov upprätta handlingsplaner för klubbens miljöarbete
 • Miljöarbetet rapporteras vid årsmötet
 • Miljöansvarig utses årligen av styrelsen

Avgränsningar

LBS miljöplan syftar till att värna miljön inom de hamn- och landområden som klubben disponerar inom Lomma kommun.

Miljöregler

Aktuella miljöregler finns angivna i ABC – föreskrifter och bestämmelser för LBS, se avsnitt Miljö och avfallsregler.

Båtbottenfärg

Information om godkända båtbottenfärger finns på Kemikalieinspektionens hemsida, www.kemi.se.

Avfallsplan

Den enskilde båtägaren har ansvar för att omhänderta sitt avfall på ett miljöriktigt sätt.

De olika fraktioner av avfall som uppkommer sorteras enligt kommunens regler och avlämnas på därför avsedda platser såsom restavfall i sopcontainer, farligt avfall (olja, kemikalier, färgrester o. dyl.) på miljöstationen uppe på landplatsen, återvinningsprodukter som plast, papper, metall och glas i separata avfallscontainrar. Biologiskt avfall separeras och lämnas på anvisad plats, se uppsatta orienteringstavlor.

Vid oklarheter om avfallshanteringen står kansliet till tjänst med anvisningar.

Avfallshantering

Aktuella regler för avfallshantering finns angivna i ABC – föreskrifter och bestämmelser för LBS, se avsnitt Miljö och avfallsregler.

Handlingsplan vid miljöolycka

I händelse av större utsläpp av miljöfarliga vätskor larma Räddningstjänst 112. Meddela därefter även Miljöansvarig hos LBS.

Egenkontroll av verksamheten

Av styrelsen utsedd miljöansvarig ansvarar för att regelbundna miljötillsyner genomförs inom båt- och landplatsområdet. Miljötillsynen protokollförs och redovisas till styrelsen. Eventuella brister åtgärdas så snart det är möjligt.