ABC för LBS

Föreskrifter och bestämmelser för LBS hamn- och landplatsanläggningar i Lomma.

Fastställda av Styrelsen 2023-04-11

Innehållsförteckning

Föreskrifter och bestämmelser för LBS hamn- och landplatsanläggningar i Lomma. 1

1.      Avtal 1

2.      Avgifter. 1

3.      Allmänna föreskrifter och bestämmelser. 1

4.      Föreskrifter och bestämmelser för hamnen och båtplatser. 2

5.      Föreskrifter och bestämmelser för masthus, mastkaj och mastkran. 3

6.      Föreskrifter och bestämmelser för uppläggningsplats. 3

7.      Särskilda bestämmelser om nyttjande av el mm.. 5

8.      Miljö- och avfallsregler. 5

9.      Ansvar. 6

10.         Övergiven och kvarlämnad egendom.. 6

11.         Avtalsbrott. 6

13.         Överlåtelse av avtal 7

 


 1. Avtal
  Rätt till nyttjande av båtplats, vinteruppläggningsplats, mastförråd, jolleplats eller annan disposition av markområde eller anläggning förutsätter ett för varje särskilt fall upprättat avtal med LBS. I varje avtal ska finnas dag för ikraftträdande, uppsägningstid, förlängningsvillkor och eventuell förlängningstid. Om båtägaren inte iakttar uppsägningstiden får båtägaren frånträda avtalet först då LBS kan upplåta avtalsobjektet till annan medlem.  En båtägare som vill frånträda avtalet i förtid befrias från sina kvarstående förpliktelser endast om dessa övertas av en annan medlem.


   
 2. Avgifter
  Avgift utgår enligt gällande taxa. Avgifterna skall erläggas i förskott och inga platser får tas i anspråk förrän avgift erlagts. Normalt skickas faktura och då ska avgiften inbetalas i enlighet med utfärdad faktura och inom den på fakturan angivna betalningstiden. Skulle så ej ske har LBS rätt att debitera dröjsmålsavgift och efter ytterligare dröjsmål, annullera avtalet. Nytecknas avtal under pågående säsong sker avgiftsdebitering från den dag erbjuden båtplats accepteras av båtägaren, dock senast vid avtalets utskriftsdatum. Avgiften reduceras för seniormedlem från och med det år medlemmen fyller 65 år. För att detta skall träda i kraft åligger det medlemmen att själv informera kansliet. 

   
 3. Allmänna föreskrifter och bestämmelser
  1. Båtägare, av båtägare anlitad person och andra som utnyttjar LBS fritidsbåthamn och anläggningar är skyldiga att känna till och följa dessa föreskrifter och bestämmelser.
  2. Finns det fler ägare till en och samma båt skall uppgiften införas i avtalet och ägarna är en för alla och alla för en ansvariga för fullgörande av skyldigheterna i dessa föreskrifter.
  3. Samtliga delägare skall vara medlemmar i LBS.
  4. Utöver LBS föreskrifter skall båtägare följa andra tillämpliga författningar, såsom lagar, förordningar till skydd mot explosions- och brandfara, vattenföroreningar och annan miljöförstörelse.
  5. Båtplatsavtalet kan sägas upp och rätten till båtplats är förverkad om båtägaren eller av denne anlitad person ej följer dessa föreskrifter och bestämmelser eller fullgör skyldigheterna enligt avtalet.
  6. Båtägare skall väl vårda och aktsamt bruka hamnens anläggningar och utrustning samt uppträda skötsamt mot andra båtägare eller andra personer som finns i hamnen.
  7. Båtägare skall snarast anmäla till LBS kansli ändring av bostadsadress, postadress och telefonnummer, mailadress, båtförsäkringsavtal eller försäkringsnummer, liksom varje förändring av typ, längd- och breddmått, djupgång samt vikt på den båt avtalet avses gälla för. Ändring införs därefter snarast i LBS administrativa dataregister.
  8. Båt- eller uppläggningsplats får inte upplåtas av båtägaren till annan båt än den i avtalet specificerade utan LBS medgivande.
  9. Båtägaren får inte nyttja båt vid förtöjningsplats eller på annan plats inom hamnområdet för eget eller annans boende med undantag för tillfällig övernattning.
  10. Båtarna ska sjösättas och tas upp på sådant sätt och enligt LBS anvisningar så att övriga båtar inte blir hindrande eller skadas. Hindrande båt kan av LBS flyttas på båtägarens risk och bekostnad.
  11. Båtägare ska försäkra sig om att de entreprenörer som anlitas för sjösättning/upptagning, av- och påmastning eller transporter inom området är erforderligt försäkrade för denna typ av verksamhet.
  12. Motorfordonstrafik och parkering inom anläggningen får endast ske på anvisade vägar, platser och tider. Fordon ska framföras med stor försiktighet enligt gällande fartbegränsningar, max 15 km/h och i övrigt anpassat så att skada inte uppstår. Brandgator får inte blockeras med parkerade fordon och vagnar.
  13. Båtägare skall undvika åtgärder som hindrar eller försvårar trafiken inom området.
  14. Toaletter inom området och i klubbhus skall hållas rena och snygga av var och en som utnyttjar dem.
  15. Båtägare får ej utan medgivande från LBS uppföra byggnader, trappa, lejdare eller motsvarande inom hamnområdet.
  16. Båtägare får inte lagra eller förvara annat material inom hamnen än vad utrymmena är avsedda för. Båtägaren får inte förvara eldfarlig olja, gasol eller andra explosiva eller brandfarliga ämnen liksom material av andra slag i bod, mastskjul eller inomhushall för vilka utrymmena ej är avsedda.
  17. Då båten lämnar hamnen mer än ett dygn skall båtägaren skylta om platsen till grönt för att markera att platsen kan användas som gästplats.
  18. Sommarparkering husbilar/husvagnar är möjlig under perioden 1 juni – 15 september vid Åhus på Strykjärnet för medlem i LBS och på plats anvisad av Båtplatsansvarig. Kontrakt utfärdas av kansliet, betalning erläggs i betalningsautomat vid klubbhus före uppställning av fordon. Märkning skall finnas på husbil/husvagn.
    
 4. Föreskrifter och bestämmelser för hamnen och båtplatser
  1. LBS tillhandahåller båtplats vid brygga med förtöjningsringar samt pålar för akterförtöjning.
  2. Båtägaren äger rätt att nyttja båtplatsen för egen båt. Båtägaren äger dock inte nyttja båtplatsen för större båt än vad LBS medger enligt gällande båtplatsavtal. Båtägaren får nyttja båtplatsen från och med 15 april fram till uppläggningsdagen, dock längst till och med 31 oktober samma år.
  3. Om anvisad båtplats inte bereder erforderlig säkerhet eller om den i övrigt är behäftad med brist, skall båtägaren anmäla felet till LBS omgående i syfte att bereda LBS tillfälle avhjälpa bristen. Om bristen inte avhjälps inom tid som med hänsyn till omständigheterna är skälig har båtägaren rätt till prisavdrag som svarar mot felet.
  4. Båtägaren äger rätt att, efter tillstånd från LBS och på förtöjningsplats som anvisas av LBS, låta egen båt vinterligga i sjön. Avtalstiden för vintersjöplats gäller från och med den dag som båten lagts på platsen, dock tidigast den 1 november, till och med senast nästföljande 14 april. Båten skall avlägsnas från platsen vid sistnämnda tidpunkt. Om LBS påfordrar skall båtägaren flytta båten till annan båtplats utan onödigt dröjsmål.
  5. Båtar som ligger vid LBS bryggor, på plats som disponeras av annan medlem, skall flyttas snarast efter uppmaning. Båtägare som inte efterkommer sådan uppmaning från platsens ägare eller klubbfunktionär kan uteslutas.
  6. Alla båtar vid LBS båtplatser skall ha båtplats- eller gästplatsmärke som sätts på en väl synlig plats på båten snarast efter sjösättning. De båtar som har gästplatsmärke skall också vara märkta med namn och mobilnummer och denna märkning skall kunna läsas från bryggan.
  7. Kajplats- och båtplatsmärken får inte överlåtas eller kopieras.
  8. Permanent förtöjning får endast ske vid den enligt båtplatsavtalet hyrda platsen.
  9. Fast förtöjning får inte ske vid Norra kajen, Fiskehamn, upptagningskaj framför toatömning och T-bryggan eller vid mastkranar.
  10. Båt som förtöjs tillfälligt vid sjösättningsramp, mastkran eller servicekaj under arbete med båten skall vara under uppsikt av medlem och inte lämnas över natt.
  11. Gästhamnen är enbart till för gästbåtar eller tillfällig förtöjning av båt under uppsikt. Uthyrning av den egna båten för övernattning eller tillfälligt boende, som till exempel Airbnb, är inte tillåtet.
  12. Varje båt skall vara förtöjd med fullgott förtöjningsgods på betryggande sätt och avfendrad med till båten anpassade fendrar i tillräckligt antal. I händelse av underkännande ska båtägaren omedelbart åtgärda förtöjningen och/eller förtöjningsgodset.
  13. Båt som ligger förtöjd vid akterpålar skall förtöjas vid båda pålarna som tillhör kajplatsen. Vid avgång skall akterförtöjningarna kransas upp på pålarna på ett betryggande sätt, så att ingen risk föreligger att fasta förtöjningar fastnar i propellrarna.
  14. Man skall ej ha fånglinor under vinterperioden då varierande vattennivå och isläggning kan ge hög dragspänning på bryggor och stolpar.
  15. Om båten sjunker eller blir liggande i marvatten skall båtägaren genast vidta åtgärder för båtens upptagande eller länsning.
  16. Man skall inte förvara jolle eller annan båt under eller på bryggor o dyl. Släpjolle får dock förtöjas inom båtplatsens vattenområde.
  17. All trafik i hamnen skall ske med låg fart (max 3 knop) och stor försiktighet. Eventuell kollision eller påsegling skall omedelbart anmälas till LBS och resp. båtägare.
    
 5. Föreskrifter och bestämmelser för masthus, mastkaj och mastkran
  1. Master förvaras i klubbens masthus efter överenskommelse med LBS. Före inläggning skall spridare, antenner och skrymmande utrustning vara demonterad. Vant och stag skall vara surrade till masten. Kan detta inte ske får masten inte förvaras i masthuset. Plats anvisas av LBS som också äger rätt att omplacera masterna. Fasta lyftdon (”masthiss”) skall användas och får ej flyttas. Mast placerad längst ut på konsol skall surras fast. Bommar, spinnakerbommar, får ej för­varas i masthuset. Masterna skall vara märkta med ägarens medlemsnummer, namn och telefonnum­mer enligt information på anslagstavla i masthus. Medlem som inte har landplats skall betala avgift för att få förvara mast i mastskjulet. Ligger mast outnyttjad i masthuset längre tid än tre år uppmanas ägaren att avlägsna densamma inom två månader från skriftlig uppmaning. Masten kan då av ägaren flyttas till inhägnat område på landplatsen där den får ligga i ytterligare tre år. Därefter kommer den att skrotas. Om ägaren ej själv ombesörjer flyttning av masten inom utsatt tid kommer LBS att ombesörja detta och kostnaden härför kommer att avkrävas ägaren.
  2. Båt skall vara väl förberedd för på- eller avmastning före tilläggning vid mastkajen.
  3. Allt arbete med mast före och efter lyft, skall ske på gräsmattan framför klubbhuset.
  4. Kontrollera att kran, vajer, krok och linor är hela.
  5. Endast godkända lyftdon för avsedd vikt får användas.
  6. Mastkranar får endast användas av medlemmar som gått kurs genom LBS, gäller även vid klättring i mastkran (enligt arbetsmiljöregler samt krav från försäkringsbolag). Vid klättring i mastkran skall sele användas och krokas i avsedd anordning.
  7. Blockera inte kaj eller kajplan. Mast får ej lämnas på kajplanen.
    
 6. Föreskrifter och bestämmelser för uppläggningsplats
  1. Båtägaren äger rätt att för uppläggning av egen båt nyttja anvisad uppläggningsplats från och med den 16 september till och med 31 maj nästkommande år (”Uppläggningsperioden”).
  2. Under sommarperioden, 1 juni – 15 september, erfordras särskilt tillstånd från LBS för att ha båt på landplatsen och LBS kan komma att debitera eventuell flyttningskostnad.
  3. Vid uppläggningsperiodens, eller annan föreskriven uppläggningstids utgång, skall båten vara avlägsnad från uppläggningsområdet om båtägaren inte fått speciellt tillstånd av LBS att ligga kvar.
  4. Båtar uppställda på klubbens uppställningsplats skall alltid vara avriggade.  Båtplatsansvarig kan  bevilja tillfälligt tillstånd på anvisad plats för mindre båt på trailer under sommarperioden.
  5. Båtägaren ansvarar täckning av båtens landplats med en kraftig presenning, minst 10 x 6 meter och kvalité 200 gr/m3 för att förhindra färg spill och slipdamm på marken. Ansvaret omfattar även underhåll och byte av markskyddet vid behov. Presenningen skall tyngas ner under båt av ställning/stöttor samt i hörnen för att undvika skada på omkringliggande båt/hyrestagares platser. (se även "8. Miljö- och avfallsregler”
  6. Båtägaren är skyldig att hålla rent och snyggt på sin uppläggningsplats samt städa den efter sjösättningen. I detta ingår även att ta bort ogräs och sly. Avfall hanteras enligt anvisningar under "8. Miljö- och avfallsregler"
  7. Vid byte till en större båt än vad som anges i vinteruppläggningsavtalet förbehåller sig LBS rätten att pröva om LBS, med hänsyn till förändring i storlek eller vikt, har kapacitet att förvara och i övrigt hantera den nya båten. Om LBS anser att de inte har sådan kapacitet äger LBS rätt att säga upp avtalet om vinteruppläggningsplats till omedelbart upphörande.
  8. Båt får endast uppläggas på plats som anvisats av LBS. Av platsmåttet skall 25 cm runt båten lämnas fritt, alltså minst 50 cm mellan båtarna. Båten skall placeras efter centrumplattan vid vägen och inget får sticka ut över plattan/vägen.
  9. Båt eller täckningsanordning får inte inkräkta på de för brandgator avsedda utrymmena.
  10. Täckning eller presenning får inte fästas i bockar eller uppallning eller på annat sätt så att båtens stabilitet därigenom äventyras. Höga täckställningar bör undvikas då det äventyrar båtens stabilitet. På segelbåtar bör kölen stagas/fästas så båten inte kan vrida sig vid hård vind.
  11. Pallning och täckning bör kontrolleras regelbundet under vintertid och erforderlig komplettering görs vid behov.
  12. Upplagd båt skall vara försedd med väl synlig skylt eller märkning på bock, pallning eller vagga med (båtägarens namn och telefonnummer) båtens namn och/eller registerbeteckning, samt medlems- och landplatsnummer.
  13. Om täckning av båt inkluderar ett båthus krävs tillstånd av LBS.
  14. Brandfarliga vätskor i lösa behållare och dunkar får ej förvaras i upplagda båtar inom uppläggningsområdet. Fast bränsletank i båten behöver dock ej tömmas.
  15. Synbarligen övergivna och dåligt uppallade båtar tvångsförflyttas på ägarens bekostnad till område G NÖ hörnet efter besiktning av SBUs godkänd besiktningsman.
  16. Båtar som inte varit i sjön på 2 år och bedöms som misskötta enl. besiktningsman och utan giltig anledning (sjukdom, dödsfall eller arbete utomlands tillfälligt) ligger kvar på land, flyttas till område E-F på egen bekostnad om behov finns för att frigöra plats.
  17. Om båtplatsen inte använts under två år har LBS rätt att hyra ut platsen tillfälligt till medlem på väntelista för sjöplats även om båten ligger på land.
  18. Ordningsregler vid båtrustning (se även 8 Miljö- och avfallsregler):
   1. Vid blästring eller målning inom hamnens anläggning tillses att ingen annan båt eller utrustning kommer till skada. Vid blästring krävs tillstånd från Båtplatskommittéen. Blästringssand och färgrester omhändertas av båtägaren.
   1. Färgburkar, olja och andra kemikalier får ej lämnas kvar under båten eller på uppställningsplatsen.
   2. Ingen brandfara får föreligga under eller efter avslutat arbete.
   3. Lämna ej penslar, färg, lösningsmedel, verktyg eller liknande åtkomligt för obehöriga.
   4. När landplatsen lämnas skall all elektrisk utrustning skall vara bortkopplad och elkablar borttagna, alla vattenslangar skall vara borttagna, vattenkranar stängda och ev. belysning släckt samt stegar vara fast- eller inlåsta.
  1. Bom/grind till landplats skall alltid stängas efter varje passage (undantaget när sjö och torrsättning pågår, sista båtägare till ser att det blir stängt).
  2. Fordonstvätt får inte utföras inom området.
  3. Båtvagnar kan efter tillstånd från LBS, placeras på av LBS anvisad plats.
    
 1. Särskilda bestämmelser om nyttjande av el mm
  1. Leverans av el och vatten på bryggorna sker normalt under perioden 15 april till 31 oktober. Leverans av el på landplatsen sker året om mellan klockan 08:00 till 22:00. Eluttagen är till för alla och får inte ockuperas av enskild båtägare.
  2. Båtägaren ansvarar för att kablar, kontaktdon och apparater är i fullgott skick och nyttjas i enlighet med Elsäkerhetsverkets föreskrifter för tillfället gällande ELSÄK-FS 1999-5.
  3. Enbart jordade, oskadade och för utomhus godkända kablar får förekomma. Kablar som inte används skall tas bort och obevakade kablar som upptäcks på området kommer att kopplas ur.
  4. Eluttag på land och bryggor är huvudsakligen avsedda för batteriladdning och handverktyg. 
  5. Batteriladdare får endast vara inkopplade under max 72 tim. Kabeln ska vara märkt med datum för påbörjad laddning.
  6. Båtägaren får vid vistelse i båten ansluta övrig för båt anpassad elektrisk utrustning såsom värmare, avfuktare eller liknande.
  7. Båtägare som har behov av kontinuerlig elanslutning specificerar sitt elbehov och ansöker om tillstånd. Erhålles tillstånd skall energimätare anslutas, mätarställningen noteras och förbrukningen avläses och betalas vid periodens slut. För kajplats är perioden 1/4- 30/9 och för landplats resp. vinter kajplats 1/10 - 31/3.
  8. Båtägare som har behov av mer effekt i samband med reparation eller dylikt skall specificera sitt behov och ansöka om tillstånd.
    
 2. Miljö- och avfallsregler
  1. All tömning av olja, bränsle eller liknande i vattnet är förbjudet enligt lag. Omfattar även landplatsen. Vid demontering av båtdelar som kan innehålla miljögifter skall marken skyddas av båtägaren själv enligt 8.e nedan.
  2. Ogräs och sly placeras på av LBS anvisad plats.
  3. Miljöfarligt avfall och annat avfall sorteras och lämnas i de olika uppsamlingskärl/utrymmen som finns på landplatsens miljöstation.
  4. Spillolja/glykol skall tömmas i därför avsedda uppsamlingstankar vid miljöstation och endast brännbara sopor får läggas i container på landsplatsen. Behållare för sopor finns även i soprummet vid LBS klubbhus i hamnen.
  5. Båtägaren ansvarar täckning av båtens landplats med en kraftig presenning, minst 10 x 6 meter och kvalité 200 gr/m3 för att förhindra färg spill och slipdamm på marken. Ansvaret omfattar även underhåll och byte av markskyddet vid behov. Presenningen skall tyngas ner under båt av ställning/stöttor samt i hörnen för att undvika skada på omkringliggande båt/hyrestagares platser.
  6. Slipmaskiner o dylikt ska kopplas till en dammsugare för att förhindra spridning av slipdammet. Alla rester som hamnar på presenningen ska dammsugas upp. Efter avslutat arbete samlas avfallsprodukterna upp och hanteras som farligt avfall och lämnas på avfallsanläggning av den ansvarige båtägaren själv.. Vid risk för att slipdamm och dylikt sprids med vinden täcks även båtens sidor in vid arbetet. Det finns enkla produkter för detta i exempelvis i färgaffärer som endast kostar några hundralappar.
  7. Från och med 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i havet, gäller både direktutsläpp och från avfallstank. Tömningsanordning för båttoalett finns vid Hamntorget.
  8. Vid eventuell sanering och även ansvar mot tredje man äger båtägaren själv ansvaret om detta uppkommit p.g.a vårdslöshet.

    
 3. Ansvar
  1. Båtägaren har ansvar för båt och utrustning och skall ha båten erforderligt försäkrad inklusive ansvar mot tredje man.
  2. En förutsättning för att få teckna avtal med LBS är att båtägaren tecknat en ansvarsförsäkring på båten. Underlåtenhet att teckna sådan försäkring ger LBS rätt att med omedelbar verkan säga upp träffat avtal.
  3. Båtägaren skall vid anfordran uppvisa giltigt försäkringsbevis där det också framgår att den båtägare som LBS har avtal med också är försäkringstagaren. Vid byte av båt eller byte av försäkringsbolag skall båtägaren snarast visa giltigt försäkringsbevis till LBS kansli. 
  4. För personskada ansvarar parterna i enlighet med allmänna skadeståndsregler.
  5. För sakskada ansvarar LBS endast om båtägaren kan visa att LBS eller någon som LBS anlitat orsakat skadan genom vårdslöshet eller uppsåt.
  6. LBS ikläder sig inte något förvaringsansvar för förtöjd eller vinterupplagd båt. Det åligger båtägaren att fortlöpande kontrollera att båten inte skadas av uppallningsvirke eller köl- och sidobockar som kan ha ändrat läge under uppläggningstiden.
  7. Vid sakskada som anges i punkt c skall båtägaren inge anmälan till och reglering ske via det försäkringsbolag båtägaren anlitar. Kopia på anmälan skall tillställas LBS.
  8. Vid fall av påvisad vårdslöshet från LBSs sida ersättes båtägaren med inom respektive försäkringsbolag lägsta förekommande självrisk.
  9. Båtägaren är skyldig ersätta LBS för skada på LBS anläggning, utrustning eller för annan skada av vad slag det vara må såsom miljöskada som orsakats av båtägaren eller av annan som handlat på båtägarens uppdrag eller med dennes tillstånd.
  10. Av övrig skada än som här ovan angivits ersättes endast skäliga utlägg som den skadelidande haft och som kan visas orsakats av vårdslöshet från LBS eller av LBS anlitad person.
  11. Vid all skada utfäster sig den skadelidande att i första hand anlita sin egen försäkring. LBS ansvarar inte för skada eller förlust om denna inte orsakats av vårdslöshet eller uppsåt av någon för vilken LBS ansvarar.
    
 4. Övergiven och kvarlämnad egendom
  1. Kvarlämnad båt eller egendom kan av LBS flyttas till lämplig förvaringsplats.
  2. Är båten uppenbarligen övergiven, och har båtägaren inte avhörts under loppet av ett år från sommar- respektive vintersäsongens slut, äger LBS rätt att sälja båten och ur försäljningslikviden täcka LBS fordringar mot båtägaren under förutsättning att:
   1. båtägaren har obetalda förfallna avgifter som inte är föremål för rättslig prövning.
   1. båtägaren genom skriftligt meddelande till uppgiven adress uppmanats att betala skulden och upplysts om att båten annars skall säljas efter 3 månader och denna tid löpt ut.
  1. Egendom som båtägaren i övrigt lämnat kvar på LBS område efter avtalstidens slut tillfaller LBS utan lösen, omedelbart om den uppenbarligen saknar försäljningsvärde och annars tre månader efter att båtägaren skriftligen uppmanats att hämta den.
  2. Fungerande maskinverktyg, motorer, bilar och annan egendom av större värde skall dock anmälas till polismyndigheten.
    
 1.  Avtalsbrott
  1. I det fall LBS i väsentlig omfattning bryter mot i avtal och föreskrifter angivna åtaganden äger båtägaren rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet.
  2. I det fall båtägaren dröjer med betalning av översänd faktura utöver en månad från sista betalningsdag eller 14 dagar sedan påminnelse därom tillställts båtägaren under uppgiven adress äger LBS rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet och i vissa fall förbjuda rustningsarbete eller bortforsling av båten.
  3. LBS äger även rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om:
   1. Båtägaren före betalning för avtalsperioden går i konkurs eller eljest kommer på obestånd på sådant sätt att avtalade skyldigheter uppenbarligen ej kan fullgöras.
   1. Båtägaren handlar i strid mot vad som sägs i dessa föreskrifter och bestämmelser, punkt 3, 5 och 7 ovan.
   2. Båtägaren i övrigt bryter mot gällande ordnings- och säkerhetsregler enligt förevarande föreskrifter.
   3. Båtägaren i väsentlig omfattning åsidosätter avtalsenliga skyldigheter av synnerlig vikt för LBS.
   4. Båtägaren underlåter att teckna försäkring enligt avsnittet Ansvar.
     
 1.  Uppsägning av avtal
  1. Uppsägning av avtal, från LBS eller båtägarens sida, skall för att vara gällande, ske skriftligt med iakttagande av uppsägningstid som framgår av avtal. Båtägarens förpliktelser mot LBS enligt avtal kvarstår till avtalsperiodens slut.
  2. Båtägaren ansvarar för att båten är borttransporterad från hamnen vid avtalsperiodens utgång. LBS-medlem äger dock rätt att, enligt klubbens stadgar mot avgift, behålla rätt till kajplats ett år utöver innevarande år då båten såldes.
    
 2. Överlåtelse av avtal
  1. Båtägaren äger inte överlåta rätten som följer av upplåtelseavtalet genom byte eller på annat sätt till annan båtägare.
  2. Vid båtägarens dödsfall äger dödsboet rätt att överlåta upplåtelseavtalet till efterlevande make/maka, registrerad partner samt sambo som skäligen kan godtas av LBS. Vid överlåtelse skall upplåtelseavtal träffas på de villkor som LBS begär.
  3. Övrig &oum