GDPR Personuppgifter & Integritet

LBS:s dataskyddsarbete och skydd för den personliga integriteten

Länk till utskriftsvänlig pdf-fil

 

Allmänt

För Lommabuktens Segelklubb (nedan ” LBS”) är den personliga integriteten viktig. Personer som anförtror oss sina personuppgifter ska känna sig trygga med hur deras personuppgifter hanteras och skyddas.

I det följande beskrivs LBS:s behandling av personuppgifter och innebörden av segelklubbens beslutade dataskyddspolicy. Vidare förklaras vilka typer av personuppgifter som LBS kan komma att behandla och för vilka ändamål. Därutöver förklaras vilka val och möjligheter Du som medlem eller annan intressent hos LBS har och hur Du kan få veta mer om LBS:s personuppgiftsbehandling och utöva Dina rättigheter.

LBS ansvarar för att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Du ombeds att läsa igenom nedanstående information noggrant innan Du delar med Dig av Dina personuppgifter till oss på LBS.

 

LBS:s antagna dataskyddspolicy m m

LBS:s dataskyddspolicy har antagits av LBS:s styrelse den 14 maj 2018 och avsikten är att densamma ska godkännas av medlemmarna vid årsmötet hösten 2018. Dataskyddspolicyn är tillämplig avseende Dig som är medlem, potentiell medlem som står i kö för båtplats eller annan intressent hos LBS. Policyn utgör ett styrande dokument avseende all behandling av personuppgifter där LBS är personuppgiftsansvarig, dvs. i de fall LBS har bestämt ändamål och medel för behandlingen.

Med personuppgifter avses uppgifter som kan hänföras till Dig som fysisk person. Exempel på sådana uppgifter är t.ex. Ditt namn, adress och telefonnummer.
 

Allmän beskrivning av LBS:s behandlingar av personuppgifter

Insamlingen av Dina personuppgifter sker endast genom aktiv insamling. Aktiv insamling sker t.ex. när Du genom tecknande av avtal om medlemskap och/eller båtplats eller avtal om köplats blir registrerad som intressent hos LBS. I sådana fall inhämtas Dina personuppgifter från Dig själv personligen.

Våra tjänster och produkter är inte avsedda att användas av personer under 16 år utan förmyndares godkännande. Om Du blir medveten om att Ditt barn har tillhandahållit oss personlig information utan Ditt tillstånd, vänligen kontakta oss via e-post kansli@lbs.nu.

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna informationsskrift. LBS behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för våra tjänster och produkter eller för sådana andra ändamål som framgår nedan.

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

  • För att tillhandahålla LBS:s tjänster och produkter i enlighet med avtalat medlemskap och    tillämpliga villkor.
  • För att administrera affärsrelationen med Dig som medlem eller annan intressent hos LBS.
  • För att utveckla och förbättra vår verksamhet, tjänster och produkter
  • För att ge Dig som medlem eller annan intressent hos LBS information och erbjudanden om LBS:s aktiviteter, tjänster och medlemserbjudanden. För undvikande av missförstånd, all eventuell marknadsföring distribuerad med hjälp av Dina personuppgifter är riktad till LBS:s nuvarande och potentiella medlemmar eller andra intressenter. 

LBS kan komma att behandla följande typer av personuppgifter hänförliga till Dig:

  • Kontakt- och faktureringsuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer
  • Annan information som vi mottar från Dig i Dina kontakter med oss 

LBS:s behandlingen av Dina personuppgifter sker med stöd av avtal, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av Dina personuppgifter t ex för att ge Dig information om våra klubbaktiviteter, erbjudanden och tjänster.

Hur länge Dina personuppgifter kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med den aktuella behandlingen. Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål för vilka uppgifterna samlades in. LBS kommer att behålla Dina personuppgifter så länge Du är medlem eller annan intressent hos LBS, samt i ytterligare 12 månader för ovanstående ändamål. Därefter kommer de att sparas p g a olika lagkrav, exempelvis krav som följer av bokföringslagen. När tiden ovan har passerats kommer Dina personuppgifter att raderas.

LBS kan komma att i enstaka fall använda Dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Du har dock alltid rätt att begära att de personuppgifter som LBS har inte används för direktmarknadsföring. Se vidare under rubriken ”Dina rättigheter” nedan.

Det förekommer inget automatiserat beslutsfattande eller profilering inom ramen för LBSs behandling av personuppgifter.

För att underlätta och effektivisera kommunikation med våra medlemmar och övriga intressenter på ett hållbart sätt använder LBS kommunikation via e-post. Behandling av personuppgifter i e-post sker med stöd av avtal eller intresseavvägning. Våra e-postkonton rensas regelbundet. Personuppgifter som förekommer i e-post kan komma att överföras till andra register och system inom LBS och till LBS:s anlitade personuppgiftsbiträde Svenska Båtunionen som driftar våra medlems- och faktureringssystem.
 

LBS:s inrättade skydd för personuppgifter

LBS har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Dina personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, obehörig eller felaktig ändring och oönskad förlust. För att säkerställa att Dina personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard.

LBSs anställda, i verksamheten verksamma medlemmar och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa LBS:s regler för dataskydd, informations- och IT-säkerhet, antagen dataskyddspolicy och andra interna föreskrifter som reglerar LBS:s behandling av personuppgifter.

Inom LBS ska så få som möjligt ha tillgång till Dina personuppgifter. Endast de personer inom LBS som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete har tillgång till dessa.

LBS har avtal med Svenska Båtunionen som behandlar personuppgifter för LBS:s räkning. LBS ansvarar dock alltid för behandlingen och Du kan vända Dig till LBS om du har några frågor om behandlingen. LBS:s behandling av Dina personuppgifter sker endast inom ramen för de ändamål för vilka Dina personuppgifter samlats in.

LBS överför inte några personuppgifter till tredje land (land utanför EU).

 

Personuppgiftsansvarig & kontaktuppgifter

Lommabuktens Segelklubb (LBS), Box 12, 234 21 Lomma, Sverige 556799-2242 är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende Dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Dina rättigheter

Det är LBS:s skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål. Du har rätt att kontrollera att så sker och även rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter rörande Dig som LBS behandlar om Dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling, dvs vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka informationen lämnas ut. Begäran om registerutdrag skickas till LBS, se kontaktuppgifter ovan. Registerutdraget skickas normalt till Dig inom en månad. Skulle det ta mer än en månad kommer vi att informera Dig om skälen till förseningen.

 

Förutom rätten att få ett registerutdrag och att få personuppgifter rättade har Du i vissa fall också rätt att invända mot behandlingen och kräva att Dina personuppgifter raderas, att de begränsas eller att de lämnas ut till Dig på ett IT-medium (dataportabilitet). Observera dock att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra vissa uppgifter och kan därför inte begränsas eller raderas p g a detta skäl. Om Du anser att någon uppgift om Dig är felaktig eller missvisande bör Du kontakta oss omedelbart. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att Du motsätter Dig fortsatt behandling av Dina personuppgifter om behandlingen grundar sig på Ditt tidigare lämnade samtycke.

 

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av Dina personuppgifter till Datainspektionen. Datainspektionen kan nås via e-post datainspektionen@datainspektionen.se.

 

_______________________________

Om Du har några frågor gällande informationen ovan eller vår användning av Dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-post lbs@lbs.nu.

Lommabuktens Segelklubbs styrelse

2018-05-24