Sliptillstånd

Sliptillstånd arbete båtbotten - Strykjärnet

Ditt svar på detta formulär är ditt sliptillstånd för att få arbeta med botten på din båt från säsongen 2023. Du är själv ansvarig för att uppfylla de krav som formulerats i LBS villkor i detta dokument, ABC för LBS och de referenser som anges.

 

                                                              SLIPTILLSTÅND

Sedan vi tog uppläggningsplatsen i bruk har nedsmutsningen ökat och då främst av ämnen relaterade till bottenfärger. För att inte ytterligare försämra området ska båtägare som avser ta bort färg på ett eller annat sätt på sin båt begära tillstånd för detta.


1. Tillstånd krävs för all borttagning av färg på LBS landplats, oavsett borttagningsmetod (t ex skrapning, slipning, blästring), såväl under som över vattenlinjen.

2. Målning kräver inget tillstånd, men färgspill måste liksom tidigare förhindras med marktäckande presenning.

3. Med färg avses främst bottenfärg, men även annan färg, lack, epoxy, gelcoat, polyester, m.m.

4. Tillstånd söks via formulär på LBS:s hemsida.

5. Tillståndet skall vara fullständigt ifyllt.

6. Tillståndet gäller för innevarande år.

7. Båtägaren är ansvarig för att arbetet utförs enligt reglerna oavsett om denne utför arbetet själv eller anlitar annan part.

8. Borttagning av färg utan tillstånd och borttagning av färg där nedanstående regler inte är till fullo uppfyllda kommer att resultera i en skriftlig varning från styrelsen. Bedömer styrelsen förseelsen som grov kan det även resultera i krav på att sanera det förorenade området. Upprepad förseelse kan resulterar i uteslutning ur klubben.

 

9. Aktuella regler finns på LBS hemsida: ”ABC för LBS”.

   https://www.lbs.nu/om-lbs/abc-for-lbs/

Notera särskilt Miljö- och avfallsregler: 8e, 8f och 8h.


10. Förutom ovanstående gäller även följande regler:


         Transportstyrelsen:

          https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batliv-miljo/regler-om-batbottenfarg/

 

          Överordnat gäller  Miljöbalken samt  Hänsynsreglerna.

 

11.    Tips från Svenska Båtunionen hittar du här:

          https://batunionen.se/miljo/batmiljo-for-batklubbar/batbottensanering/LBS Styrelsen