Säsongen 2017-2018

Säsongen 2017-2018

Uppdaterad: 23 mar 2020
Leif Sundbäck

 

Verksamhetsberättelse 2017-2018 Övergripande
Styrelsen för Lommabuktens Seglarklubb lämnar härmed följande verksamhetsberättelse och redovisning av förvaltningen för verksamhetsåret 2017-10-01 till 2018-09-30.
Styrelsen har sedan 2017-11-30 bestått av:
 Anders Larsson, ordförande
 Andres Asu, vice ordförande
 Björn Mossberg (2017-11-30 till 2018-04-19) och Patric Heimbrand (2018-04-19 till 2018-09-30),
sekreterare
 Stina Stensson (2017-11-30 till 2018-04-19) och Jesper Kristensen (2018-04-19 till 2018-09-30), kassör
 Pär Halleus, kappsegling
 Lars Skarenstedt, båtplats
 Marcus Skogfeldt, jolle
 Nicklas Ottosson, båtliv
 Peter Nilsson, utbildning
 Tommy Liljenberg, byggnader och anläggningar
Styrelsen har sammanträtt 12 gånger under verksamhetsåret. Därutöver har styrelsen eller delar av styrelsen i
arbetsgrupper träffats för att avhandla löpande ärenden. Två ordinarie medlemsmöten har avhållits. Antalet
medlemmar 2018-01-01 var 1.114 st (föregående år 1.061 st). Lars Jörnvi har ansvarat för kansliet och har även
adjungerats till styrelsemötena. Även i år har vi haft hamnvärdar under seglingssäsongen. Delar av styrelsen eller av
styrelsen utvalda medlemmar har deltagit vid informationsmöten som kommunen arrangerat. Torsdagsträffarna
inleddes 25 januari med ”Styrelsen informerar” där ordföranden och kommittéerna informerade om vad som
komma skulle under verksamhetsåret.
Initialt under året utökades den interna kontrollen genom ändrade rutiner och uppstramad firmateckningsrätt.
Under hela året har vi arbetat vidare med att ytterligare förbättra rutinerna för den ekonomiska rapporteringen
och uppföljningen. Under vintern och våren genomfördes ett särskilt projekt för framtagande av vision där
styrelsen och flera grupper av medlemmar deltog för att inhämta idéer och uppslag kring hur LBS kan bli ännu
bättre för olika intressenter och framförallt medlemmarna. Inför den europeiska dataskyddsförordningens (GDPR)
ikraftträdande den 25 maj 2018 har styrelsen framarbetat och implementerat en dataskyddspolicy och därtill
hörande stöddokumentation, riktlinjer m m. Dataskyddspolicyn framläggs vid årsmötet 2018 för formellt antagande
av medlemmarna. Inför årsmötet 2018 har vidare framtagits en arbetsmiljöpolicy tillsammans med ledningssystem
för årlig egenkontroll/intern revision. Även arbetsmiljöpolicyn framläggs vid årsmötet 2018 för formellt antagande
av medlemmarna.
I samband med säsongsinvigningen 1 maj genomförde styrelsen den traditionella och uppskattade
introduktionsträffen för nya medlemmar. Styrelsen och kommittéerna informerade om sin verksamhet och lockade
nya medlemmar att engagera sig i klubbens verksamheter.
Under verksamhetsåret har det skickats ut totalt 17 st nyhetsbrev (föregående år 16 st) varav det senaste gick till
totalt 1.279 st e-postadresser (föregående år 1.114 st). Hemsidan har under verksamhetsåret haft 66.717 sessioner
(föregående år 55.838 st). Totala antalet sidvisningar har varit 160.033 st (föregående år 138.109 st) vilket ger att
varje session i genomsnitt besökt 2,40 sidor (föregående år 2,44 sidor). Mest besökta sidor har varit förstasidan,
vädersidan, rikskval optimist, torsdagsseglingar, H-båt SM, kursprogram och North Sails Trim Cup. Det har under
året publicerats totalt 121 nyheter (föregående år 156 nyheter) på hemsidan.

Lommabuktens Seglarklubb
Årsmöteshandlingar 2018-11-29

Sida 4

LBS har 746 st följare på Facebook (föregående år 675 st) dit alla nyheter från hemsidan delas. LBS
jolleverksamhet Lomma Sailing Team har 325 följare (förgående år 290 st) på Facebook där det är ett väldigt
aktivt nyhetsflöde och publiceras mycket bilder. Den slutna Facebook-gruppen ”LBS-are” har 338 medlemmar
(förgående år 287 medlemmar).
Anders Larsson, Ordförande
Andres Asu, Vice ordförande