Miljö & Säkerhet

Arbetsmiljöpolicy LBS

 

Beslutad vid årsmötet 2018-11-29

 

Allmänt om LBS:s arbetsmiljöarbete

 

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Lommabuktens Segelsällskap (nedan ”LBS”).

 

Målsättningen med LBS:s arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla anställda. Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör samt att uppmuntra ledarskap som främjar säkerhet och hälsa. Genom LBS:s friskvårdsarbete stimuleras och skapas förutsättningar för våra medarbetare att främja sin egen hälsa.

 

Samtliga funktioner inom LBS:s verksamhet (kommittéer och kansli) deltar i att formulera LBS:s arbetsmiljömål för förbättringsarbetet utifrån den egna funktionens inriktning (kommitté eller kansli) samt utifrån LBS:s övergripande arbetsmiljömål och arbetsmiljöpolicy.

 

LBS utvärderar löpande föreningens insatser inom arbetsmiljöområdet för

att kunna göra ständiga förbättringar i det löpande arbetsmiljöarbetet. Stor vikt läggs vid förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker i nära samarbete mellan styrelsen, anställda och vid behov skyddsorganisation och företagshälsovård.

 

Lagstiftning och i förekommande fall partsöverenskommelser utgör minimikrav. Det ligger i LBS:s intresse att upprätthålla högre standard än detta.

 

Ansvaret återfinns i respektive kommitté och kansliet. De ansvariga i respektive kommitté och kansliansvarig har ett delegerat arbetsmiljöansvar och ska under detta ansvar samordna och driva det löpande arbetsmiljöarbetet och ska ha som målsättning att skapa en god och säker arbetsmiljö genom medverkan och delaktighet från de anställda.

 

Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Varje anställd inom LBS ska därför ges förutsättningar att

 • känna till verksamhetens mål och vision
 • förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
 • påverka sin egen arbetssituation
 • känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter och kunskaper som krävs         samt
 • ta ansvar för sin egen hälsa.

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) föreskriver att arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt miljöarbete. LBS är skyldiga att fortlöpande undersöka arbetsmiljöförhållanden och att göra en bedömning av eventuella risker för olycksfall samt fysisk eller psykisk ohälsa.

 

Övergripande intern revision avseende arbetsmiljö inom LBS ska ske årligen och dokumenteras skriftligen. Till stöd för detta arbete ska användas Svenska Båtunionens framtagna standard och mall ”Egenkontroll av Hamnar för Fritidsbåtar”.

 

Varje ansvarig i respektive kommitté respektive ansvarig för kanslifunktionen har ett särskilt ansvar i detta sammanhang. Om och när fall av ohälsa, olycksfall eller allvarliga tillbud i arbetet inträffar, ska orsakerna utredas. En skriftlig sammanställning av vad som inträffat ska upprättas årligen. Ansvaret åligger den ansvarig som delegerats miljöansvaret för verksamheten i fråga (kommitté eller kansli).

 

Varje kommitté respektive kansliet ska årligen upprätta en skriftlig och tidsatt handlingsplan för förekommande nödvändiga åtgärder. Den ansvarig som arbetsmiljöansvaret delegerats till har sedan ansvar för att handlingsplanen följs. Arbetsledningen inom respektive kommitté och kansliet har ansvar för de specifika miljöproblem som finns inom ramen för den egna verksamheten samt för instruktion och utbildning av personalen där sådan erfordras. Varje kommitté respektive kansliet har också ansvar för att säkerhetsföreskrifter utfärdas och efterlevs, liksom för lokaler, teknisk utrustning m m där kontroll sker regelbundet genom skyddsronder. Vi hanterar kravet på systematiskt miljöarbete bl a genom att arbetsmiljöansvaret formellt är delegerat med hjälp av standardiserad mall för delegation arbetsmiljöansvar.

 

LBS:s löpande arbetsmiljöarbete

 

För mera detaljerad beskrivning av vilka åtgärder och aktiviteter det löpande arbetsmiljöarbetet innefattar, se ”LBS:s anvisningar löpande arbetsmiljöarbete”,

bilaga 1.

 

___________________________________

 

Bilaga 1:

 

LBS:s anvisningar löpande arbetsmiljöarbete

 

I LBS:s verksamhet har vi valt att fokusera på framför allt följande områden vad avser åtgärder och aktiviteter på arbetsmiljöområdet:

 

 • Främjande/förebyggande åtgärder    (innan något hänt)
 • Rådgivande aktiviteter    (då något är på väg att hända)
 • Behandlande aktiviteter    (då något har hänt)

 

Främjande/förebyggande åtgärder

 

På föreningsnivå (exempel):

 

 • Utbildning för anställda i erforderlig omfattning för att klara dagens och morgondagens arbetsuppgifter
 • Ledarskap med fokus både på operativ verksamhet och anställda
 • Successiv förbättring av det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Skyddsronder
 • Sjukfrånvaroanalyser
 • Information

 

På individnivå (exempel):

 

 • Stimulerande arbetsuppgifter
 • Friskvård i de fall det får anses rimligt

 

Rådgivande aktiviteter

 

Sådana aktiviteter kan lämpligen vidtas vid:

 

 • Personalproblem
 • Teknisk konsultation vid ombyggnader
 • Avtals- och lagfrågor
 • Kontakter med myndigheter inom arbetsmiljöområdet

 

Behandlande aktiviteter

 

Sådana aktiviteter kan lämpligen vidtas i följande exemplifierade fall:

 

 • Rehabiliteringsutredningar i de fall det får anses rimligt
 • Analyser av arbetsmiljöproblem och förslag till lösningar
 • Åtgärder med anledning av tillbud eller inträffade arbetsskador

 

___________________________________________________________________________________________
 

Uppdaterat 23 mars 2019 17:18

Skribent: Anders S Larsson

Skribent e-postadress: anders.larsson6363@gmail.com