Verksamhetsberättelser Byggnads- och anläggningskommittén

Verksamhetsberättelse 2022–2023 Bygg och Anläggningskommittén
(Verksamhetsåret 2022-10-01 -- 2023-09-30)

 

Klubbhuset (BAK):
Ny grillplats har färdigställts. Borttagning har gjorts av söndriga utemöbler. Fyra nya picknickgrupper till uterummet har införskaffats Målning av utemöbler är utfört. Borttagning av rabatt samt plattläggning på östra sidan av klubbhuset är utfört pga det samlades råttor där.
Klubbhusets östra tak har tvättats. Borttagning av kraftig mossbildning har gjorts örts och även tvättning och borttagning av spindelväv runt klubbhuset. Klubbhusets ventilation har besiktats vilket är ett krav var tredje år. Duschar har bytts ut i båtgästernas duschrum. Kommittén har hjälpt till att bygga och riva tält inför jolletävlingen som arrangerades i maj. Gräsmattor, träd och buskar har blivit klippta runt klubbhuset. Nytt rörligt elavtal har skrivits med Vattenfall då det gamla fasta elavtalet med Nordic Green Energy löpte ut vid årsskiftet och blev mycket dyrare.

Kommittén har tagit in offerter för solpanelsinstallation på klubbhuset, beslut i styrelsen blev att avvakta då kostnaden blev mycket hög och återbetalningstiden lång just då.

Ny datakabel till betalautomaten har installerats eftersom den gamla hade avbrott och blivit skadad av råttangrepp på vinden. Lysrörsarmaturer har bytts ut i klubbhusets hall och kansliet till LED-armaturer. De gamla kan orsaka brand samtidigt som LED armaturer ger är en lägre elkostnad.

 

Hamnen (BAH):
Avser bryggor, Kryp i Lä, Masthusen, Jollebyggnaderna, Hoddan/soprum samt mastkranarna

Under året har en ny jollebod byggts. Kontroll och besiktning har gjorts av jordfelsbrytare samt isolationsmätning av eluttag och belysningsanläggningarna på samtliga uttagspollare på bryggorna. Reparation är utförd av elbesiktningsåtgärder. Metalliskt skydd har installerats mot golvet i soprummet för att förhindra intrång av råttor, vilket blev bra. Träpanelerna på byggnaden Hoddan/soprummet har reparerats och målats. Reparation av skadad kraftkabel på brygga E har åtgärdats. Byte har gjorts av vevmekanism och vajer till lilla handmanövrerade mastkranen. Sammankallande från kommittén deltagit i möten med Lomma Kommun angående hamnens skötsel en gång i månaden. Reparation av A-brygga och räcke fram till stenpiren pågår.

 

Landplatsen och Å-huset (Bal)

Kontroll och besiktning har utförts av jordfelsbrytare samt isolationsmätning av eluttag och belysningsanläggningarna på samtliga uttagspollare. Reparation av skadad markbaserad kraftkabel har åtgärdats.

De två vattenmätarna för vattenförsörjning på landplatsen var förväxlade debiteringsmässigt vilket resulterade i återbetalning av 4000 kr till LBS från VA Syd.

Utbyte av lysrörsarmaturer på toaletterna på landplatsen till LED armaturer har gjorts. De gamla kan orsaka brand samtidigt som LED armaturer ger är en lägre elkostnad. Utbildningar pågår av nya medlemmar på elmaskinerna i verkstaden vilket är ett krav.

 

Varvskranen och tvättanläggningen (BAKRA)

Service är utförd och kontrollbesiktning är gjord av kran samt lyftredskap. Provtagningar av tvättvatten samt underhåll av tvättanläggningen är utfört. Schemaläggning av tvätt-personal har upprättats samt administration av bokningar e.t.c. Nya lyftredskap till varvskranen är inköpt.

Det mesta har utförts av egen regi och ideella krafter inom klubben. Besiktning av kranar, ventilation och test av elanläggningar har utförts av ackrediterad personal.

Set Tomasic, Bygg- och anläggningskommittén