Och nu - lite om el & miljö på Strykjärnet

 • 5 nov 2020

Nu när nästan alla är på plats med sina båtar och preparerar dem inför vintern så påminner vi er om de regler som gäller för anslutning och nyttjande av el samt miljö & avfallsregler för att ta hand om möljöfarligt avfall.

Båtplatskommittén som sliter dagligen med landplatsen ber er som sagt att ta del av och efterföljer våra regler i "ABC för LBS" som finns på vår hemsida.

Båtplatskommittén meddelar att de kommer att inspektera landplatsen nästa vecka och kommer då att plocka bort elanslutningar som inte följer dessa regler.

Nedan utdrag ur ABC för LBS:

 1. Särskilda bestämmelser om nyttjande av el mm
  1. Leverans av el och vatten på bryggorna sker normalt under perioden 15 april till 31 oktober. Leverans av el på landplatsen sker mellan klockan 08:00 till 22:00. Eluttagen är till för alla och får inte ockuperas av enskild båtägare.
  2. Båtägaren ansvarar för att kablar, kontaktdon och apparater är i fullgott skick och nyttjas i enlighet med gällande föreskrifter; f. n. elsäkerhetsverkets föreskrifter.
  3. Enbart jordade, oskadade och för utomhus godkända kablar får förekomma. Kablar som inte används skall tas bort och obevakade kablar som upptäcks på området kommer att kopplas ur.
  4. Eluttag på land och bryggor får av brandskydds- och säkerhetsskäl endast användas för handverktyg och batteriladdning.
  5. Batteriladdare får endast vara inkopplade under max 72 tim. Kabeln ska vara märkt med datum för påbörjad laddning.
  6. Båtägaren får inte inom hamnen ansluta elektrisk värmekälla av vad slag det vara må, utan LBS i varje särskilt fall meddelade tillstånd. Tillstånd erhålles av LBS och gäller för perioden 1/10-31/3 och perioden 1/4-30/9 då energimätare skall avläsas vid periodens början och slut.
  7. Inkoppling får inte ske av utrustning som kräver högre effektuttag än vad uttagsboxen är avsedd för.

 2. Miljö- och avfallsregler
  1. All tömning av olja, bränsle eller liknande i vattnet är förbjudet enligt lag.
  2. Ogräs och sly placeras på av LBS anvisad plats.
  3. Miljöfarligt avfall och annat avfall sorteras och lämnas i de olika uppsamlingskärl/utrymmen som finns på landplatsens miljöstation.
  4. Spillolja/glykol skall tömmas i därför avsedda uppsamlingstankar vid miljöstation och endast brännbara sopor får läggas i container på landsplatsen. Behållare för sopor finns även i soprummet vid LBS klubbhus i hamnen.
  5. Vid skrapning, slipning och målning av båt ska marken täckas i görligaste mån så att färgspill kan omhändertas (av båtägaren). Torrslipning är endast tillåtet om effektivt filter nyttjas som förhindrar spridning av hälsovådligt slipdamm. Våtslipning med marktäckning rekommenderas för miljön och arbetsmiljö.
  6. Från och med 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i havet, gäller både direktutsläpp och från avfalltank. Tömningsanordning för båttoalett finns vid Hamntorget.